Hål­ler med till 100%

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag har nu läst klart din ”11 döds­syn­der­na i som­mer tra­fi­ken” och jag mås­te sä­ga att jag hål­ler med dig till 100%. Du har satt fing­ret på de mest pro­ble­ma­tis­ka tra­fik­be­te­en­de­na som upp­vi­sas på vå­ra svens­ka vägar. Ge­nom att vi­sa upp dem som du har möj­lig­het att gö­ra så kanske, kanske, kan det bi­dra till nå­gon på­ver­kan till det bätt­re. Men, jag ve­te fan, många på vägar­na drivs av ”jag, jag, jag”’ och det är ing­en bra gro­grund för en sä­ker tra­fik­mil­jö. Det är obe­grip­ligt hur sto­ra ris­ker som­li­ga tar för att, ibland, vin­na så li­te tid.

JAN-ERIK:

Björn

Vi hål­ler tum­mar­na för en lugn och vän­lig som­mar­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.