Ett starkt Sca­nia

Allt Om BILAR - - Brev -

Den här ar­ti­keln (om att VW even­tu­ellt mås­te säl­ja Sca­nia, reds anm) är en bör­jan till en chans för nå­gon, att åter­bör­da Sca­nia till Sve­ri­ge. Men oav­sett den de­tal­jen. Sca­nia går bra, men be­hö­ver väx­la in på elektrisk drift. Det är fram­ti­den. Ett sam­ar­be­te med Hy­bri­con vo­re ett geni­drag.

JAN-ERIK:

Stig Lars­son

Nja, spe­ci­ellt i last­bils­bran­schen är det livsvik­tigt med stör­re sam­ar­be­ten för att mins­ka ut­veck­lings­kost­na­der­na. Ett starkt Sca­nia in­om VW-grup­pen säk­rar job­ben i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.