LE MANS.

1966 tog Ford Motor Company en trip­pel­se­ger i 24-tim­marslop­pet på Le Mans. I år var Ford ute ef­ter att upp­re­pa suc­cén. En vinst skul­le hjäl­pa Ford att på nytt byg­ga upp ett stort glo­balt va­ru­mär­ke. Och visst blev det se­ger – ba­ra en röd Fer­ra­ri stör­de den

Allt Om BILAR - - 24-timmarsloppet -

ALLT OM BI­LAR på plats för att se en ame­ri­kansk dröm i en fransk klas­si­ke r

NÄR FÖRST JOEY Hand och se­dan Ry­an Brisco kör om fins­ke To­ny Vi­lan­ders Fer­ra­ri jub­lar al­la i Fords gäst­om­rå­de. När sen Scott Dix­on ser till att det blir trip­pelt Ford GT i tä­ten – då går Fords sty­rel­se­ord­fö­ran­de Bill Ford och tar en bit mat. Fords stor­sats­ning på årets 24-tim­marslopp ska hjäl­pa till att byg­ga ett glo­balt va­ru­mär­ke. På 24 tim­mar ska Ford er­öv­ra värl­den.

Plöts­ligt bör­jar pus­sel­bi­tar­na fal­la på plats för Ford. Det som för tio år se­dan bör­ja­de med Alan Mu­lal­lys slag­ord ”One Ford” är nu verk­lig­het.

Lewis Booth – ock­så på plats på Le Mans – såg till att rä­ta upp eko­no­min i fö­re­ta­get och Booth sål­de bland an­nat Vol­vo till ki­ne­sis­ka Ge­ely. Den för­re Vol­vo-che­fen Step­hen Odell gjor­de sitt för att få ord­ning på Ford Eu­ro­pa och flyt­ta­de se­dan till USA för att bli glo­bal mark­nads­chef.

Och det är job­bet som Mu­lal­ly, Booth och Odell gjor­de som i dag be­ta­lar sig.

JIM FARLEY – som tog över ef­ter Odell i Eu­ro­pa – kan gå runt bland kom­pi­sar­na i Fords led­nings­grupp och vi­sa upp svar­ta siff­ror för de förs­ta fy­ra må­na­der­na 2016. I bil­värl­den an­ses det va­ra ett mind­re mi­ra­kel. Farley har spa­rat och gne­tat, fått i gång för­sälj­ning­en av trans­port­bi­lar och bi­lar till fö­re­tag och, fram­för allt,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.