Krång­lan­de bäl­te

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5Om ett bil­bäl­te krång­lar, det loss­nar ibland från lå­san­ord­ning­en, ris­ke­rar jag då att bli un­der­känd på be­sikt­ning­en? Anna MOR­GAN: Bil­bäl­tet kon­trol­le­ras på samt­li­ga sitt­plat­ser i en per­son­bil el­ler last­bil där bäl­ten ska fin­nas. De de­lar som kon­trol­le­ras är, för­u­tom att bil­bäl­te finns, bil­bäl­tes­band, bil­bäl­teslås, upp­rull­nings­don och bäl­tes­sträc­ka­re. Kon­trol­len om­fat­tar funk­tion, fast­sätt­ning och even­tu­el­la ska­dor på bäl­tet. Bäl­tets funk­tion kon­trol­le­ras ge­nom att bäl­tet kopp­las i låslä­ge. Om bäl­teslå­set in­te lå­ser på nor­malt sätt el­ler öpp­nas vid ryck i ban­det blir det un­der­känt med krav på om­be­sikt­ning. Bil­bäl­tet är den sä­ker­hets­ut­rust­ning på bi­lar­na som en­ligt forsk­ning­en räd­dar mest liv i tra­fi­ken så det är vik­tigt att bil­bäl­tet fun­ge­rar som det ska.

Drag­kro­ken får in­te va­ra för ros­tig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.