Ös­ter­ri­kisk be­sikt­ning?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Min bil står för när­va­ran­de i Ös­ter­ri­ke där jag tid­vis bor. Kan jag be­sik­ti­ga den där?

Ce­ci­lia MOR­GAN: Du kan ty­värr in­te kon­troll­be­sik­ta din svenskre­gi­stre­ra­de bil i Ös­ter­ri­ke och få den be­sikt­ning­en till­go­do­räk­nad i Sve­ri­ge. Jag re­kom­men­de­rar dig att lå­ta gö­ra en fri­vil­lig kon­troll­be­sikt­ning/tra­fik­sä­ker­hets­kon­troll i Ös­ter­ri­ke så att du kan be­vi­sa att din bil in­te har någ­ra tra­fik­sä­ker­hets­bris­ter ifall att du skul­le bli in­blan­dad i en tra­fi­ko­lyc­ka. Om det är så att det re­dan är au­to­ma­tiskt kör­för­bud på bi­len för att den in­te är be­sik­tad in­om sin be­sikt­nings­pe­ri­od re­kom­men­de­rar jag även att du kon­tak­tar ditt för­säk­rings­bo­lag för att hö­ra ef­ter vil­ka vill­kor som då gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.