RE­POR­TAGE El­va Volvo­mo­del­ler som ald­rig blev av

Vol­vo har byggt mas­sor av bi­lar ge­nom åren som ald­rig bli­vit verk­lig­het. Vis­ser­li­gen är många av dem kon­cept­bi­lar, men en del pro­to­ty­per har va­rit myc­ket nä­ra att sät­tas i pro­duk­tion. Bland Volvos spän­nan­de dol­di­sar hit­tar vi ”Viking” – sport­bi­len som sku

Allt Om BILAR - - Innehåll - TEXT OCH FOTO: ALEX­AN­DER OLWAN

VESC

VESC – el­ler Vol­vo Ex­pe­ri­men­tal Sa­fe­ty Car – vi­sa­des upp 1972. Mo­del­len var en upp­vis­ning i sä­ker­hets­tek­nik som var myc­ket avan­ce­rad för sin tid. En av de mest ka­rak­te­ris­tis­ka lös­ning­ar­na var de jät­te­li­ka stöt­fång­ar­na som kla­ra­de kol­li­sio­ner upp till 16 kilo­me­ter i tim­men ut­an att bi­lens ka­ross tog ska­da. Sto­ra de­lar av de­sig­nen åter­kom i skep­nad av Vol­vo 240 som in­tro­du­ce­ra­des 1974 – Volvos mest lång­li­va­de mo­dell med 2,9 mil­jo­ner sål­da bi­lar un­der 19

YCC – ”KVINNOBILEN”

Kon­cept­bi­len YCC – Your Con­cept Car – från 2004 de­sig­na­des av kvin­nor för kvin­nor. Bilen ha­de mas­sor av fif­fi­ga tek­nis­ka lös­ning­ar och många av dem är i pro­duk­tion i dag. YCC ha­de bland an­nat au­to­ma­tisk dub­bel­kopp­lings­lå­da, start/stopp­sy­stem, och fick­par­ke­rings­hjälp. En lös­ning som än­nu in­te har in­tro­du­ce­rats, men som sä­kert många barn­fa­mil­jer skul­le upp­skat­ta är av­tag­bar och tvätt­bar bil­kläd­sel.

VOL­VO VIKING

Vol­vo 1800 ESC, el­ler Viking som den ock­så ­kal­la­des, var en sport­bil som skul­le ef­ter­trä­da den nu klas­sis­ka P1800. Bilen var ri­tad av ita­li­e­na­ren Ser­gio Cog­gi­o­la, som ock­så låg bakom Saab So­nett III. Mo­del­len vi­sa­des upp 1971, men där tog det stopp. Ol­jekri­sen slog till och Vol­vo vå­ga­de in­te sat­sa på en sport­bil. Än till des­sa da­gar dröm­mer en­tu­si­as­ter om en tvät­täk­ta sportcou­pé från Vol­vo.

VOL­VO ELI­SA­BETH

Den här spor­ti­ga cou­pén från 1953 är byggd helt ut­an Volvos in­bland­ning. Mo­del­len Eli­sa­beth är re­sul­ta­tet av ett sam­ar­be­te mel­lan den svens­ke af­färs­man­nen Gös­ta Wenn­berg och den ita­li­ens­ka ka­ros­se­ri­fir­man Miche­lot­ti. Vol­vo blev in­tres­se­ra­de, yt­ter­li­ga­re en bil, med li­te bätt­re ut­rym­men togs fram – Eli­sa­beth II. Vol­vo kon­sta­te­ra­de att mo­del­len skul­le kun­na se­rie­pro­du­ce­ras, men val­de att sat­sa på P1900 istäl­let.

VOL­VO PHILIP

En Vol­vo med V8 som ser ut pre­cis som en jän­ka­re – en bil som var tänkt att fun­ge­ra på ex­port till USA. Mo­del­len Philip från 1952 ri­ta­des av Jan Wils­gaard – som de­sig­nat fle­ra av Volvos klas­sis­ka mo­del­ler än­da fram till 850. Den 3,6 li­ter sto­ra mo­torn le­ve­re­ra­de 120 häst­kraf­ter och ha­de mo­de­mäs­si­ga fe­nor i ak­tern. Ty­värr tyck­te Volvos sty­rel­se att mo­del­len ko­pi­e­ra­de ame­ri­ka­nar­na för myc­ket, och ba­ra en en­da pro­to­typ bygg­des.

VOL­VO 3CC

Här är yt­ter­li­ga­re en el­bil från Vol­vo. Kon­cep­tet 3CC vi­sa­des 2005 och fram­tids­bi­len ha­de en räck­vid på 300 kilo­me­ter. Bilen har plats för tre vux­na – där en sit­ter i bak­sä­tet. Al­ter­na­tivt får två barn plats i bak­sä­tet. Bilen an­vän­der en unik krock­sä­ker­hets­lös­ning där he­la in­te­ri­ö­ren – ratt, in­stru­ment­pa­nel och sto­lar rör sig fram­åt i en däm­pad rö­rel­se vid en krock. He­la ka­ros­sen är byggd i kol­fi­ber – en vikt­be­spa­ran­de åt­gärd som an­vänds i dag.

NEW YORK-TAXIN

2019 ska Volvos förs­ta se­rie­pro­du­ce­ra­de el­bil rul­la ut på vå­ra vägar. Men Vol­vo ex­pe­ri­men­te­ra­de med el­drift re­dan på 70-ta­let. Här ser vi en el­bils­pro­to­typ från 1976. Den lil­la fyr­sit­si­ga bilen mä­ter ba­ra 228 cen­ti­me­ter på läng­den, men väger än­då 1100 ki­lo. Den char­mi­ga lil­la bilen las­ta­des näm­li­gen med 300 ki­lo bly­bat­te­ri­er – och elen räck­te till un­ge­fär två tim­mars kör­ning . Topp­far­ten var 70 kilo­me­ter i tim­men. Det här är en av el­bi­lar­na som tes­ta­des i verk­lig trafik i Gö­te­borg un­der 70-ta­let. 1976 vi­sa­de Vol­vo upp den här ex­pe­ri­ment­tax­in som del­tog i en de­sign­täv­ling ut­lyst av Mu­se­um of Mo­dern Art i New York. Bi­dra­gen skul­le speg­la en ny ge­ne­ra­tion tax­i­bi­lar för stor­sta­den. Bilen ha­de ett lågt plant golv för att rull­stols­bur­na en­kelt skul­le kun­na ta sig in. I stäl­let för sä­ker­hets­bäl­ten an­vän­de Vol­vo en by­gel för pas­sa­ge­rar­na, och fö­ra­ren ha­de en egen ka­bin som gjor­de bilen sä­ker. Det blev ba­ra en en­da bil, och den står på Volvos mu­se­um.

VOL­VO VCC VOLVOS EL­BIL

Vol­vo Ver­sa­ti­li­ty Con­cept Car vi­sa­des upp på bil­sa­long­en i Genè­ve 2003. Det här är en tvät­täk­ta lyx­kom­bi som Vol­vo sat­te ihop för att vi­sa att ock­så sto­ra lyx­i­ga och star­ka bi­lar kan va­ra bräns­le­ef­fek­ti­va. Den ra­ka tur­bo­ma­ta­de sex­an på 2,6 li­ter gav 250 häst­kraf­ter och för­bruk­ning­en stan­na­de på 6,5 li­ter per 100 kilo­me­ter – en im­po­ne­ran­de siff­ra på den ti­den. Of­ta av­slö­jar kon­cept­bi­lar kom­man­de form­språk – men här tog det stopp.

VOL­VO VENUS BILO

Venus Bilo från 1933 är Volvos förs­ta kon­cept­bil och en rik­tig dol­dis. Bilen bygg­des för att tes­ta re­ak­tio­ner­na på en ström­lin­je­for­mad ka­ross. Tan­ken med for­men var att mins­ka bräns­le­för­bruk­ning­en och virv­lan­de väg­damm. Un­der­si­dan av bilen var helt slät. Mo­del­len sat­tes ald­rig i pro­duk­tion, men 1935 kom en an­nan ström­lin­je­for­mad bul­lig bil från Vol­vo: PV36. Mo­del­len blev dock all­de­les för dyr och 1938 säljs den sista av 500 ef­ter tre trö­ga år.

NY VOL­VO P1800

Vå­gar vi hop­pas? 2013 vi­sa­de Vol­vo upp en P1800 för den nya ge­ne­ra­tio­nen – Con­cept Cou­pé. Vol­vo är mitt up­pe i att för­nya sitt nu­va­ran­de mo­dell­pro­gram. Och när det är klart – då kom­mer Vol­vo att tit­ta på spor­ti­ga­re bi­lar. Det är allt­så in­te otro­ligt att vi kom­mer att få se en ny P1800 in­om ett par år. Ryk­tet sä­ger att Vol­vo re­dan fat­tat be­slut om en så­dan mo­dell. Vi hål­ler tum­mar­na!

Vol­vo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.