BEG: Ci­troën C4 Grand Pi­cas­so

Pi­cas­so kan bli re­na spar­gri­sen.

Allt Om BILAR - - Innehåll - TEXT: DAVID JA­KOBS­SON

Be­hö­ver du en sju­sit­sig lång­färds­bil med sto­ra ut­rym­men och bra komfort?

Tit­ta på Ci­troën C4 Grand Pi­cas­so! Här finns allt för fa­mil­jens lång­tur. Och pri­ser­na på lätt be­gag­na­de bi­lar är minst sagt kon­kur­rens­kraf­ti­ga.

Cär en MPV som gjor­de en­tré 2006. Mo­del­len kom i två längdut­fö­ran­den där den stör­re ver­sio­nen fick tilläggs­nam­net Grand och en ex­tra sä­tes­rad i bak. Den se­nas­te ver­sio­nen av Ci­troën C4 Grand Pi­cas­so in­tro­du­ce­ra­des som mo­dellår 2014 i slu­tet av 2013. Bilen byg­ger på den PSA-platt­form som kal­las EMP2 och den nya platt­for­men blev ett or­dent­ligt lyft för C4. Nu har det bör­jat kom­ma ut en del be­gag­na­de Ci­troën C4 Grand Pi­cas­so av den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen på be­gag­nat­mark­na­den. Och här kan man gö­ra rik­ti­ga klipp om man är ute ef­ter en stor fa­mil­je­bil. Pri­ser­na är läg­re än man kan tro.

Kom­for­ten i Ci­troën C4 Grand Pi­cas­so är myc­ket bra. Bilen fly­ter mjukt fram över un­der­la­get och ger in­te myc­ket vind­ljud ifrån sig, trots ITROËN C4 PI­CAS­SO att det­ta är en re­la­tivt hög­byggd bil. Nå­gon vi­da­re körupplevelse hand­lar det här dock in­te om, den mju­ka bilen in­bju­der in­te till nå­gon ak­tiv kör­ning.

MEN DET ÄR

in­te po­äng­en. Här hand­lar det om ut­rym­men – och det får man här. Sju vux­na re­ser bra i bilen – och då har man fort­fa­ran­de över 500 li­ters lastut­rym­me. Fäl­ler man den bak­re ra­den blir siff­ran över 700 bakom den bre­da och lå­ga last­öpp­ning­en. Drag­vik­ten är kanske in­te så im­po­ne­ran­de, 1 500 ki­lo med rätt kör­kort. Det räc­ker dock till de fles­ta hus­vag­nar.

Ci­troën C4 Grand Pi­cas­so är in­te ba­ra rym­lig in­u­ti – den är trev­lig ock­så. Här har man lyc­kats ska­pa en rent de­sig­nad in­te­ri­ör med snyg­ga lin­jer och bra käns­la i ma­te­ri­a­len. Det är rent av li­te hem­trev­ligt i den här bilen.

Någ­ra mo­to­ral­ter­na­tiv finns, de all­ra fles­ta är dock di­es­lar. Och det är die­sel man ska väl­ja – för med 115-häs­tarsdie­seln kan man kö­ra Grand Pi­cas­so rik­tigt snålt. För­bruk­ning­en anges till 4,1 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning och CO2 till 118 gram per kilo­me­ter. Vi tog en tur till fjäl­len med ful­las­tad bil och ha­de inga som helst pro­blem att hål­la oss un­der en halv­li­ter mi­len. Rik­tigt bra. Läg­ger man ihop den bräns­le­ek­o­no­min med ett lågt in­köps­pris in­ser man att det­ta kan va­ra en rik­tig spar­bös­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.