KUND­TJÄNST FÖR PRENUMERANTER

Allt Om BILAR - - Innehåll - Vill du ha Sve­ri­ges pig­gas­te bil­ma­ga­sin di­rekt hem i brev­lå­dan? Gå in på www.pren­ser­vice.se och star­ta din pre­nu­me­ra­tion re­dan i dag!

Det är vik­tigt att det är en­kelt att va­ra kund hos oss. När du har ­ak­ti­ve­rat din pre­nu­me­ra­tion kan du en­kelt skö­ta di­na ären­den on­li­ne på all­tom­bi­lar.pren­ser­vice.se/ kund­tjanst, där finns ock­så frå­gor och svar. Du kan ock­så ringa till oss på tel: 0770-457 195.

Pre­nu­me­re­ra på ALLT OM BI­LAR!

Allt re­dak­tio­nellt ma­te­ri­al lag­ras di­gi­talt. Ma­te­ri­al lag­ras/an­vänds ock­så av Retri­e­ver, Press­text och TT Ny­hets­by­rån. AB Kvälls­tid­ning­en Ex­pres­sen äger rätt att pub­li­ce­ra ma­te­ri­a­let oav­sett dis­tri­bu­tions­form, så­väl i tryckt som i ­di­gi­tal form. För det­ta ut­går ing­en ex­tra er­sätt­ning. Det­ta in­ne­fat­tar – ­för­u­tom vå­ra oli­ka ma­ga­sin – bland an­nat tid­ning­en Ex­pres­sen med edi­tio­ner­na GT och Kvälls­pos­ten, dess bi­la­gor och tilläggs­pro­duk­ter lik­som vå­ra oli­ka ka­na­ler och platt­for­mar. Det­ta in­ne­fat­tar även arkiv och even­tu­el­la sam­ar­bets­pro­jekt med and­ra dags­tid­ning­ar och me­di­er. Den som sän­der ma­te­ri­al till tid­ning­en an­ses med­ge ovanstå­en­de vill­kor.

Bon­ni­er-kon­cer­nen, där Allt om bi­lar in­går, hål­ler ett re­gis­ter över kon­cer­nens kun­der och an­vän­da­re som har re­gi­stre­rat sig el­ler köpt nå­got hos Bon­ni­er. Re­gist­ret in­ne­hål­ler per­son­upp­gif­ter som namn, per­son­num­mer, post­a­dress, telefonnummer, elektro­nis­ka adres­ser, le­ve­rans- och be­tal­nings- och in­köps­upp­gif­ter, pro­fi­le­ring ba­se­rad på adress, samt upp­gif­ter ba­se­ra­de på an­vänd­ning av di­gi­ta­la tjäns­ter.

Upp­gif­ter­na an­vänds av Bon­ni­er för fak­tu­re­ring, in­for­ma­tion och le­ve­rans av pro­duk­ter, samt mark­nads­fö­ring och som un­der­lag för sta­tistik och pro­dukt­ut­veck­ling. Upp­gif­ter­na kan lig­ga till grund för att Bon­ni­er, och i fö­re­kom­man­de fall vå­ra sam­ar­bets­part­ners, ska kun­na an­pas­sa in­ne­håll, an­non­ser och er­bju­dan­den.

Upp­gif­ter­na ana­ly­se­ras och grup­pe­ras in­för urval, pri­o­ri­te­ring och pla­ne­ring av kon­tak­ter med kun­den/ an­vän­da­ren. Till upp­gif­ter­na kopp­las en el­ler fle­ra mar­kö­rer om vil­ken typ av an­pass­ning av webb­tjäns­ter och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion som rik­tas mot an­vän­da­ren, så kal­lad pro­fi­le­ring.

Bon­ni­ers kun­der och re­gi­stre­ra­de an­vän­da­re sam­tyc­ker till att mark--

nads­fö­ring kan ske via post, te­le­fon, el­ler e-post och sms samt and­ra ­di­gi­ta­la ka­na­ler. Mark­nads­fö­ring via e-post och sms re­gle­ras i mark­nads­fö­rings­la­gen.

Per­son­upp­gif­ter kan läm­nas ut till Bon­ni­ers sam­ar­bets­part­ners. Per­son­upp­gif­ter läm­nas ut till myn­dig­het en­dast där så krävs med stöd av lag el­ler myn­dig­hets­be­slut.

Al­la an­vän­da­re har rätt att ut­an kost­nad åter­kal­la sam­tyc­ke, be­gä­ra rät­tel­se/ra­de­ring av even­tu­ellt fel­ak­ti­ga upp­gif­ter el­ler skrift­li­gen be­gä­ra ett re­gis­terut­drag. Re­gis­terut­drag kan ock­så be­gä­ras från le­ve­rans­re­gis­ter, där de­tal­je­ra­de upp­gif­ter finns om din pre­nu­me­ra­tion/med­lem­skap. Där kan man ock­så spär­ra ­upp­gif­ter­na mot mark­nads­fö­ring.

Per­son­upp­gif­ter spa­ras un­der den tid man har en på­gåen­de an­vän­dar­re­la­tion och en tid där­ef­ter, el­ler i en­lig­het med läm­nat sam­tyc­ke. Sam­tyc­ket är gil­tigt till dess an­vän­da­ren själv sä­ger upp det, och upp­hör in­te om tjäns­ten in­te nytt­jas och sam­tyc­ket är hel­ler in­te be­ro­en­de av even­tu­el­la köp av pro­duk­ter.

För mer in­for­ma­tion se www.kund­da­ta.bon­ni­er.se

Foto: THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.