26,5 mil­jo­ner för F1-in­spi­re­rad ra­cer

Allt Om BILAR - - Innehåll -

En bil av två ka­rak­tä­rer.

Så be­skrivs Aston Mar­tin och Red Bulls kom­man­de ge­men­sam­ma bil­mo­dell AM-RB 001.

Ge­nom att slå ihop fle­ra klo­ka hjär­nor – där­ibland Red Bulls for­mel 1-teams ­tek­nik­chef Adri­an Newey och Aston ­Martins de­sign­chef Ma­rek Reich­man – ska de lan­se­ra bilen som ska kun­na mä­ta sig i has­tig­het med en F1-bil.

Bilen kom­mer med två sä­ten och kom­mer att va­ra ut­rus­tad med en mitt­mo­tor i form av V12. Det är den V12-mo­torn som ska gö­ra att su­per­bi­len kan mat­cha F1- bi­lar. Den ska ock­så le­ve­re­ra li­ka många häst­kraf­ter som an­ta­let ki­lon som bilen väger.

Ett få­tal per­so­ner, mel­lan 70 och 80 per­so­ner, har re­dan fått ta del av en ex­klu­siv för­hands­vis­ning i sam­band med Mo­nacos grand prix ti­di­ga­re i år. Men de fick nöja sig med skis­ser och full-

CARL-FREDRIK ERIKSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.