An­tal re­gi­stre­ra­de hus­bi­lar

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag har läst din ar­ti­kel ”Nu väl­jer vi rul­lan­de stu­gor på se­mestern”. Jag und­rar om du kän­ner till sta­tistik för 2016 gäl­lan­de hus­vagns- och hus­bils­be­stån­det för var­je land i Eu­ro­pa? Allt­så, hur många hus­vag­nar och hus­bi­lar som finns re­gi­stre­ra­de i ex­em­pel­vis Spa­ni­en re­spek­ti­ve Sve­ri­ge?

JAN-ERIK:

Áng­el Beñarán

Ty­värr har jag in­te den sta­tisti­ken och det är in­te hel­ler nå­got jag stött på ge­nom åren. Föl­jer man hus­bils- och hus­vagns­bran­schen så kan man än­då se att det ver­kar gå väl­digt bra i Tyskland. Men jag får ta med mig frå­gan till mäs­san på El­mia där jag träf­far fle­ra bransch­per­so­ner. stä­ders för­e­ning se­dan en tid hur och när gas­tan­kar och kring­ut­rust­ning ska kon­trol­le­ras sys­te­ma­tiskt på ett fack­mäs­sigt sätt. Si­tu­a­tio­nen in­ne­bär ett ökat be­hov av in­for­ma­tion om vil­ka åt­gär­der som vid­tas för att fö­re­byg­ga fler ex­plo­sio­ner. I en av dagens tid­ning­ar kon­sta­te­ras ånyo att ros­ti­ga gas­tan­kar med­för livs­fa­ra. Vad jag vet sak­nas alltjämt jour­na­lis­tisk gransk­ning av vil­ket an­svar till­ver­ka­re som Au­di, Fi­at, Mer­ce­des, Opel, Se­at, Sko­da, Su­baru, Vol­vo och Volks­wa­gen har för att ge­nom­fö­ra en sys­te­ma­tisk kon­troll och där­med ga­ran­te­ra gas­tan­kar­nas rost­skydd un­der den max­i­ma­la livs­läng­den, 20 år. Gi­vet att det finns cir­ka 45 000 gas­for­don i Sve­ri­ge och att det hand­lar om liv och häl­sa, emot­ser jag att ni tyd­ligt be­ly­ser frå­gan om bil­till­ver­ka­res och myn­dig­he­ters an­svar och vad som i öv­rigt görs för att få till stånd en sys­te­ma­tisk kon­troll av gas­tan­kar­na på for­don i Sve­ri­ge.

An­ders

JAN-ERIK:

Tack för tip­set. Det här kan va­ra en tic­kan­de bomb – om ing­en miss­tyc­ker ut­tryc­ket i sam­man­hang­et. Det är väl väl­digt lämp­ligt att det blir nå­gon slags re­gel­bun­den kon­troll av tan­kar­na un­der dess livs­längd och att det ock­så finns en tyd­lig in­for­ma­tion om tan­kens ålder. Det är väl in­te helt otänk­bart att bilen överlever tan­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.