Var­för ta re­gi­stre­rings­num­mer?

Allt Om BILAR - - Brev -

Var­för ska jag ma­ta in ett re­gi­stre­rings­num­mer i vär­de­rings­tjäns­ten? Var­för in­te hell­re gö­ra en en­kel fler­vals­lis­ta med mär­ke, mo­dell, till­verk­nings­år, an­tal kör­da mil och om bilen är re­gi­stre­rad/be­sik­ti­gad? En il­la­sin­nad per­son kan ju ut­nytt­ja det­ta. Ex­em­pel: Fem styc­ken Vol­vo S40 står par­ke­ra­de bre­vid varand­ra, per­so­nen skri­ver in re­gi­stre­rings­num­ren på al­la bi­lar­na och väl­jer där­ef­ter vil­ken hen ska ta. An­ders

JAN-ERIK:

Det är sant att vär­de­rings­tjäns­ten kan an­vän­das av il­la­sin­na­de på det vi­set, men vi an­ser än­då att det är en bra ser­vice till vå­ra lä­sa­re att till ex­em­pel en­kelt kun­na kon­trol­le­ra vär­det på en bil som är till sa­lu men där du kanske in­te kan se mä­tar­ställ­ning­en. för­mån för stör­re bak­sä­ten i dagens bi­lar. Det här kan gå stick i stäv med po­li­sens pri­o­ri­te­ring­ar om ut­rym­me för hun­dar kont­ra bak­sä­tes­pas­sa­ge­ra­re. V90 kan ha ett stör­re ut­rym­me i an­tal li­ter vat­ten men ett ut­rym­me som är mind­re prak­tiskt att las­ta sto­ra sa­ker i jäm­fört med XC70.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.