Mo­del­ler med far­lig krock­kud­de

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag läs­te just din ar­ti­kel om far­li­ga krock­kud­dar. Pub­li­ce­rar ni in­te nå­gon lis­ta över vil­ka bi­lar som är drab­ba­de? Toyo­ta Co­rol­la ex­em­pel­vis finns ju i en mängd mo­del­ler och år­gång­ar.

JAN-ERIK:

Mats

Den lis­tan bor­de för­stås fin­nas men det är en kom­pli­ce­rad sak att sam­man­stäl­la ef­tersom skan­da­len he­la ti­den väx­er och om­fat­tar ny bi­lar. Möj­li­gen kan ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter ha gjort en sam­man­ställ­ning om vad som gäl­ler på de­ras mark­nad men på många håll är vi ty­värr i hän­der­na på bil­till­ver­kar­nas in­for­ma­tions­av­del­ning­ar och de har ing­et in­tres­se av att gö­ra en så­dan lis­ta. Till­ver­kar­na äger in­for­ma­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.