VW-bus­sar till hund­patrul­ler­na

Allt Om BILAR - - Brev -

Po­li­sen ska väl vad jag för­står er­sät­ta XC70 med V90. Po­lis­fac­ket har ju stött och blött frå­gan om stor­le­ken på XC70:ans com­bi­del är till­räck­lig för hund­patrul­ler. Även Mer­ce­des 350 blev un­der­känd. Så nu har po­li­sen köpt in ett an­tal bå­de må­la­de och ci­vi­la VW­bus­sar som får tjä­na som hund­bi­lar. I al­la fall i Skå­ne län, där jag bor. Det jag in­te för­står är hur de fick in två hun­dar i en Vol­vo 145 förr i ti­den, ut­an AC, med en­dast den be­röm­da luftsnur­ran på ta­ket som av­slö­ja­de de ci­vi­la for­do­nen. På den ti­den ar­be­ta­de po­li­ser­na två och två i hund­bi­lar­na. Nu kör de för det mesta själ­va, och att byg­ga hund­bu­rar till en hund bor­de in­te va­ra så svårt. Okej, då kont­rar nå­gon: Jo, men till hund­trä­ning­en kör vi of­tast två och två. Men då finns ju bus­sar­na till det. Slut­li­gen V90. Den ser väl­digt sam­man­satt ut. Har den än­då XC70:ans ut­rym­me?

JAN-ERIK:

Po Lun­dqvist

Allt blir bätt­re och vi får väl hop­pas att det även gäl­ler po­lishun­dar­nas ar­bets­för­hål­lan­den. Sant är att ba­ga­geut­rym­met blir mind­re och mind­re till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.