In­för kon­troll av gas­tan­kar!

Allt Om BILAR - - Brev -

För and­ra gång­en in­om ett år har en gas­bil­stank ex­plo­de­rat i Sve­ri­ge. I bå­da fal­len en Volks­wa­gen Tou­ran Eco­fu­el och en­ligt ett press­med­de­lan­de från Volks­wa­gen åter­kal­lar de års­mo­dell 2006–2009 för in­spek­tion och even­tu­ellt byte av bi­lens främ­re gas­tan­kar. Som an­led­ning anges att kor­ro­sion kan för­sva­ga tan­kar­nas yt­skikt och le­da till möj­lig ska­da på tan­kar­na i sam­band med på­fyll­ning. En­ligt gäl­lan­de re­gel­verk ECE R 110 ska ju gas­tan­kar­na på bi­lar till­ver­ka­de från och med 2002, med for­dons­gas som bräns­le, tas ur drift se­nast då bilen fyl­ler 20 år. De bi­lar som ex­plo­de­rat är väl yng­re än gas­tan­kar­nas be­räk­na­de livs­längd. Vad jag för­står dis­ku­te­rar bland an­nat Sve­ri­ges for­dons­verk-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.