Mest plats i seg­men­tet

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FLE­RA AV Q2:S kon­kur­ren­ter har mi­ni­ma­la lastut­rym­men och Q2 har till ex­em­pel ett ut­rym­me som är stör­re än sys­ko­net A3 Sport­back. Q2 kan ock­så kon­kur­re­ra med fle­ra mel­lan­klasskom­bis. Ba­ga­geut­rym­met är en kon­kur­rens­för­del och i stäl­let hand­lar det om hur väl Q2 las­tar per­so­ner som bli av­gö­ran­de. Gol­vy­tan kan sän­kas vil­ket ger ett än­nu stör­re lastut­rym­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.