Så myc­ket kos­tar nya lång­test­bi­len – egent­li­gen

Stort, re­jält och pris­värt. Det är Sko­das säl­jar­gu­ment på den svens­ka bil­mark­na­den. Där­för bor­de Sko­da Su­perb va­ra den bil som för Vol­vo-ar­vet med sto­ra kom­bi­bi­lar vi­da­re. Vårt nya lång­test sy­nar Sko­da och av­slö­jar om de har en vin­nan­de hand.

Allt Om BILAR - - Intervju - TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK BERGGREN

JAG HAR LÄNGE an­sett att Sko­da har det per­fek­ta va­ru­mär­ket för Sve­ri­ge. Vi som äls­kar Volvos kan­ti­ga kom­bi­bi­lar och Saabs li­te klu­ri­ga tek­nik bor­de ha lätt att ta till oss det tjec­kis­ka mär­ket in­om VW-grup­pen.

Och visst har Sko­da haft sto­ra fram­gång­ar i Sve­ri­ge. VW-grup­pen var bäst på att ploc­ka till sig Saab-kun­der­na och Sko­da, VW och Au­di har al­la ökat sin för­sälj­ning.

Men sto­ra kom­bin – vår nya lång­test­bil – Sko­da Su­berb är ba­ra mär­kets tred­je bäst säl­jan­de mo­dell, ef­ter Octa­via och Fa­bia. I fjol sål­des 1872 Su­perb i Sve­ri­ge, en ök­ning från 1691 året fö­re trots att bilen gick till fi­nal i Årets Bil 2016.

Käns­lan är att det kun­de va­rit än­nu mer, än­nu fler sål­da sto­ra kom­bi­bi­lar.

Jag tror att det be­ror på två sa­ker:

Sko­da Su­perb upp­levs som en väl­digt stor och lång bil. Det sto­ra ut­rym­met i bak­sä­tet är bra men kanske li­te väl stort för svens­ka kun­der. Vi ha­de hell­re sett ett än­nu stör­re ba­ga­geut­rym­me och kanske ett me­ra kan­tigt ut­rym­me. Nu stjäl lut­ning­en på bak­sä­tet en hel del plats trots att lastut­rym­met är väl­digt långt i golv­ni­vå.

Den bil­li­gas­te Su­per­ben kos­tar från 270 000 kro­nor. Men lång­test­bi­len som har en 190 häst­kraf­ters­die­sel, DSG au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift kos­tar med bland an­nat drag­pa­ket och li­te sä­ker­hets­ut­rust­ning he­la 385 900 kro­nor. Det är en prislapp som jag tror många po­ten­ti­el­la Sko­da-kö­pa­re ryg­gar in­för, det är in­te så myc­ket peng­ar de tänkt läg­ga på sin bil. Det är en prislapp som många för­knip­par med mär­ken som Vol­vo, Au­di el­ler BMW – trots att de bi­lar­na ock­så blir 100 000 kro­nor dy­ra­re än det lägst grund­pri­set med rätt ut­rust­ning. En Sko­da-kö­pa­re har kanske ett läg­re tak­pris och skräms av stra­te­gin med dy­ra ex­tra­kost­na­der för sto­ra mo­to­rer och au­to­mat­väx­ellå­dor.

Men det är verk­li­gen in­te ba­ra pri­set som är in­tres­sant vid ett ny­bils­köp. Ser­vice och un­der­håll är en an­nan vik­tig fak­tor, till­sam­mans med, för­stås, den all­ra störs­ta kost­na­den, vär­de­minsk­ning­en.

Sko­das egen teste­ko­no­mi sä­ger att ser­vice­kost­na­den de förs­ta 6000 mi­len för en Sko­da Su­perb TDI 190 är 11694 kro­nor, el­ler cir­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.