Mag­ni­fik ut­sikt

Allt Om BILAR - - Klassikern -

E-ty­pen är till att bör­ja med in­te värl­dens lät­tas­te bil att ta sig i och ur. Det un­der­lät­tar för­stås li­te ge­nom att ha suff­let­ten ne­re. Det gäl­ler att gli­da över de bre­da trösk­lar­na och ned i de tun­na men än­då spor­tigt skå­la­de sä­te­na. Väl på plats är ut­sik­ten mag­ni­fik ge­nom vindru­tan och längs den otro­ligt långa mo­tor­hu­ven. Även in­stru­ment­pa­ne­len på en Ja­gu­ar E-ty­pe är mag­ni­fik med has­tig­hets­mä­ta­re och varvräk­na­re bakom rat­ten, och de fy­ra mind­re in­stru­men­ten i mit­ten av pa­ne­len samt den långa ra­den med de svar­ta vipp­ström­bry­tar­na. Samt­li­ga in­stru­ment med vi­ta siff­ror och vi­ta vi­sa­re på svart bot­ten. Ele­gant och spor­tigt. Ny­mo­dig­he­ter som broms­ser­vo och skiv­brom­sar runt om var stan­dard, men ing­et styr­ser­vo vil­ket man kom­pen­se­ra­de med den sto­ra tre­ek­ra­de trä­rat­ten som för öv­rigt var ställ­bar i längs­led. E-ty­pens tänd­nings­lås sit­ter på in­stru­ment­pa­ne­len och då jag först skju­tit upp cho­ke­reg­la­get var det ba­ra att vri­da om den lil­la tänd­nings­nyc­keln, lyss­na ef­ter ben­sin­pum­pens tic­kan­de in­nan jag tryck­te på start­knap­pen. Start­mo­torn ve­va­de runt mo­torn och det rass­la­de till i kam­ked­jor­na och mo­torn sprang igång. Lju­det ur vår E-ty­pes mo­tor var gans­ka rått och vasst, vil­ket ock­så det spe­ci­al­till­ver­ka­de rost­fria av­gas­sy­ste­met bi­drog till. Vid ga­spå­drag kun­de man hö­ra hur de tre sto­ra SU-för­ga­sar­na väs­te då de gi­rigt drog in luft och ben­sin. Underbart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.