Kör­för­bud – hur snart ef­ter be­sikt­ning?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5När får en bil ge­ne­rellt sett kör­för­bud ef­ter en be­sikt­ning?

Jo­han MOR­GAN: For­don kan få au­to­ma­tiskt el­ler åsatt kör­för­bud. Au­to­ma­tiskt kör­för­bud får ett for­don när det in­te har be­sik­tats i sin in­stäl­lel­se­pe­ri­od. Då får man en­dast prov­kö­ra for­do­net i sam­band med re­pa­ra­tion samt kö­ra den kor­tas­te lämp­li­ga väg till en be­sikt­nings­sta­tion för kon­troll­be­sikt­ning. Åsatt kör­för­bud får for­do­net när det vid be­sikt­ning­en har en brist el­ler sam­ver­kan­de bris­ter som med­för att for­do­net in­te kan an­vän­das ut­an up­pen­bar fa­ra för tra­fik­sä­ker­he­ten. Får for­do­net åsatt kör­för­bud ska det för­ses med ett kör­för­buds­mär­ke. Då mås­te for­do­net re­pa­re­ras på plats el­ler bog­se­ras till en verk­stad om det in­te gäl­ler en olas­tad släp­vagn med fel på broms­sy­ste­met. Då får släp­vag­nen bog­se­ras till verk­stad med en has­tig­het av högst 30 kilo­me­ter i tim­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.