Be­sikt­nings­sta­tio­ner ut­om­lands

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1För någ­ra år se­dan fanns det möj­lig­het att be­sik­ta svens­ka bi­lar av svensk per­so­nal i Spa­ni­en på en svensk be­sikt­nings­sta­tion. Nu har de ta­gits bort och jag und­rar var­för? Kom­mer de nå­gon­sin att åter­upp­stå? Vil­ka hin­der finns för att ha svens­ka be­sikt­nings­sta­tio­ner i Spa­ni­en? Tho­mas MOR­GAN: Bil­prov­ning­ens mo­no­pol på kon­troll­be­sikt­ning upp­hör­de ge­nom om­re­gle­ring­en år 2010. Året där­på slu­ta­de även för­söks­verk­sam­he­ten med kon­troll­be­sikt­ning av svenskre­gi­stre­ra­de lät­ta bi­lar i Spa­ni­en på grund av änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar. Det finns inga pla­ner på att åter­upp­ta verk­sam­he­ten igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.