Elen har ­brun­nit

Allt Om BILAR - - Besiktning -

2El­sy­ste­met på min släp­kär­ra har brun­nit. Kan jag lag­ligt an­vän­da den be­lys­ning som an­vänds till obrom­sad båttrai­ler?

Bir­git­ta MOR­GAN: Det går bra att an­vän­da be­lys­ning som är av­sedd för obrom­sa­de släp­vag­nar un­der för­ut­sätt­ning att den är god­känd (E-märkt) och att det finns stopp­ljus i lyk­tor­na bak­till. Om släp­vag­nen är bre­da­re än 160 cm och är av års­mo­dell 1977 el­ler ny­a­re mås­te det fin­nas po­si­tions­lyk­tor fram­till. Vid kon­troll­be­sikt­ning­en kon­trol­le­ras in­te om be­lys­ning­en är E-märkt ut­an en­dast att be­lys­ning­en finns, fun­ge­rar och har rätt färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.