Ga­sen svag

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

7Jag har en Vol­vo V50 av års­mo­dell 07. Den sva­rar ibland myc­ket då­ligt på ga­spå­drag. Spe­ci­ellt när den är körd en läng­re sträc­ka och varm. Det hän­der att jag mås­te tryc­ka på väl­digt hårt vid om­kör­ning­ar. Vad kan pro­ble­met be­ro på? Kurt

JO­NAS: Det skul­le va­ra spän­nan­de att prov­kö­ra din bil och få en upp­fatt­ning om pro­ble­met när­ma­re. Even­tu­ellt är det ett kopp­lings­be­kym­mer du be­skri­ver, allt­så att la­mel­len tap­par frik­tion när den blir varm och slu­tar dri­va. An­nars kan det va­ra bräns­le­sy­ste­met, till ex­em­pel en temp­sen­sor el­ler lik­nan­de som ska­par pro­ble­met och in­te ger rätt mängd bräns­le.

Vol­vo V50.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.