Mon­deo kan mä­ta sig med Vol­vo V70

Allt Om BILAR - - Beg-bil - TEXT: DAVID JA­KOBS­SON

Ford Mon­deo är byggd på sam­ma tek­nis­ka platt­form som gam­la Vol­vo V70.

Och på fle­ra sätt är de två bi­lar­na li­ka varand­ra.

En av­gö­ran­de skill­nad finns dock här: En be­gag­nad Ford Mon­deo kos­tar be­tyd­ligt mind­re att kö­pa än mot­sva­ran­de Vol­vo V70.

Fatt nå­gon gång äga en Ford Mon­deo – ”Ing­en Ford på vå­ran gård” är ju ett klas­sisk sätt att hå­na mär­ket. Och visst, det finns in­te myc­ket spor­tigt el­ler gla­mou­röst kring den här mo­del­len. Men, för de all­ra fles­ta spe­lar det ing­en roll när man ska väl­ja en be­gag­nad bil. För de all­ra fles­ta hand­lar det om att bilen ska fyl­la en funk­tion till ett rim­ligt pris. Punkt. Och en Ford Mon­deo gör sam­ma jobb som su­per­po­pu­lä­ra Vol­vo V70.

De fles­ta minns att Vol­vo Cars, in­nan fö­re­ta­get köpts upp av ki­ne­sis­ka Ge­ely, äg­des av Ford. Och det be­ty­der att un­der en lång pe­ri­od an­vän­de sig de bå­da till­ver­kar­na i mångt och myc­ket av sam­ma de­lar när de tog Å DRÖM­MER OM fram si­na mo­del­ler. An­led­ning­en till det är så klart att de spa­ra­de peng­ar på att job­ba li­te ihop. Där­för är en del tek­nis­ka lös­ning­ar ge­men­sam­ma om man tit­tar no­ga un­der ska­let på Mon­deo och V70. Det hand­lar dock om två oli­ka bil­mo­del­ler som upp­levs li­te oli­ka.

MONDEON HAR KRI­TI­SE­RATS

för att bju­da på låg kva­li­tets­käns­la i oli­ka de­tal­jer, och det är just här vi hit­tar an­led­ning­en till att Ford är bil­li­ga­re än Vol­vo. Men det är ba­ra kos­me­ti­ka, det har näm­li­gen vi­sat sig att Ford Mon­deo är för­hål­lan­de­vis pro­blem­fri, ägar­na vitt­nar om att bi­lar­na hål­ler minst li­ka bra som Vol­vo V70. Mon­deo bju­der ock­så på ut­rym­men i V70-klass. Här finns plats för bå­de pas­sa­ge­ra­re och ba­gage. Många tyc­ker ock­så att Mon­deo har ro­li­ga­re väge­gen­ska­per än V70, och jäm­för man de två upp­le­ver man tyd­ligt att styr­ning­en är pig­ga­re i For­den. Mon­deo bju­der ock­så på bra komfort, även om Vol­vo vin­ner den mat­chen.

Ford Mon­deo var be­tyd­ligt bil­li­ga­re än Vol­vo V70 re­dan när bi­lar­na var nya. När det gäl­ler vis­sa ver­sio­ner kun­de pri­ser­na skil­ja över 50 000 kro­nor på ny­bi­lar­na. Nu när de är be­gag­na­de är pris­skill­na­der­na fort­fa­ran­de sto­ra – V70 är dyr som be­gag­nad och Mon­deo rätt bil­lig. Kanske värt att släp­pa li­te pre­stige och väl­ja en Ford?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.