Jan-Erik Berggren: Ford gör som Vol­vo – dis­sar Pa­ris

Allt Om BILAR - - Innehåll -

12

Bil­bran­schen lad­dar för en in­ten­siv höst där bil­sa­long­en i Pa­ris är det sto­ra skylt­fönst­ret.

Vol­vo och Ford har valt att in­te sy­nas i Pa­ris, men för åt­minsto­ne en av dem hand­lar det in­te om be­spa­ring­ar.

NÄR VOL­VO VAL­DE en del­vis ny mark­nads­fö­rings­stra­te­gi för sin nya 90-se­rie stod det klart att de dy­ra bil­sa­long­er­na in­te fanns med på öns­ke­lis­tan. När Vol­vo gjor­de si­na pri­o­ri­te­ring­ar var det vik­ti­ga­re att ha råd med Zlatan-fil­mer än att byg­ga dy­ra mont­rar i Pa­ris och Frankfurt.

Vol­vo val­de ock­så att sat­sa på helt eg­na event där vis­ning­en av nya XC90 var en stor suc­cé. Vol­vo sam­la­de drygt 800 jour­na­lis­ter i skär­går­den ut­an­för Stock­holm i ett två­da­gars­a­vent som i ef­ter­hand mås­te be­teck­nas som en full­träff.

När Vol­vo i vå­ras bjöd in till vip-test­kör­ning av de nya mo­del­ler­na S90 och V90 i söd­ra Spa­ni­en ha­de de ock­så en väl­digt hög när­va­ro av Årets Bil-jour­na­lis­ter. Det be­ty­der att Vol­vo har lyc­kats hål­la in­tres­set up­pe för si­na bi­lar.

I höst pla­ne­rar Vol­vo ett lik­nan­de event för nya XC40 och jag gis­sar att Vol­vo åter­i­gen väl­jer att vi­sa upp bilen i Sve­ri­ge, el­ler möj­li­gen Bel­gi­en. Bil­sa­long­en i Pa­ris öpp­nar sista da­gar­na i sep­tem­ber så Vol­vo bor­de vi­sa sin XC40 i no­vem­ber med en förs­ta test­kör­ning av bilen i feb­ru­a­ri.

FORD HAR DEL­VIS valt att föl­ja Volvos ex­em­pel. I år av­står Ford bil­sa­long­en i Pa­ris men i Fords fall är det in­te li­ka tyd­ligt hur de pri­o­ri­te­rar. I år finns inga sto­ra Ford-ny­he­ter pla­ne­ra­de, men med Fords bre­da mo­dell­pro­gram finns det själv­klart all­tid en hel del att pra­ta om och vi­sa upp.

Nu sat­sa­de i stäl­let Ford myc­ket av si­na pr­peng­ar på den sto­ra åter­koms­ten till 24-tim­marslop­pet på Le Mans, som ock­så blev en stor suc­cé med dubb­la pall­plat­ser i GT-klas­sen.

Jag räk­nar än­då med att Ford finns med i Frankfurt hös­ten 2017 och för Ford var av­hop­pet från Pa­ris mer av en en­gångs­fö­re­te­el­se.

När Vol­vo vi­sa­de nya XC90 ar­ran­ge­ra­de de en egen vis­ning i Stock­holm. I höst är det dags igen – nu med nya XC40.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.