Lexus bäst i klas­sen?

Au­di A6, BMW 5-Se­rie och Mer­ce­des E-Klass bu­kar va­ra de själv­kla­ra kan­di­da­ter­na när det hand­lar om pre­mi­um­bi­lar. Men det här är trå­ki­ga val. Det finns and­ra mo­del­ler som ibland oför­tjänt ham­nar i skug­gan av de tys­ka jät­tar­na. En av dem är Lexus GS 450h. O

Allt Om BILAR - - Innehåll - TEXT: DAVID JA­KOBS­SON

LEXUS GS 450H är för det förs­ta en blän­dan­de vac­ker bil med en de­sign som vå­gar stic­ka ut på ett helt an­nat sätt än tys­kar­nas. Pro­por­tio­ner­na är ut­sök­ta och de skar­pa lin­jer­na kom­mu­ni­ce­rar bå­de ele­gans, kraft och själv­för­tro­en­de. Vår test­bil är dess­utom lac­kad i en pär­lan­de vit ny­ans som blän­ker vac­kert i sol­lju­set och som för­hö­jer ut­se­en­det yt­ter­li­ga­re en ni­vå.

In­red­ning­en är minst li­ka snygg som ­ex­te­ri­ö­ren – tit­ta på bil­der­na! Test­bi­len har en skin­n­in­red­ning som upp­levs som myc­ket ex­klu­siv och väl­gjord. Knap­par, reg­lage, al­la ytor i bilen… ja allt ger käns­lan av su­per­kva­li­tet.

Lexus GS 450h är in­te ba­ra fin att tit­ta på, den är ock­så över­ras­kan­de skön att åka i och hål­ler ock­så här minst jäm­na steg med de tre sto­ra tys­kar­na. Fjäd­rings­kom­for­ten är ly­san­de, chas­sis upp­levs som fast sam­ti­digt som bilen rör sig mjukt över al­la ty­per av ojämn­he­ter. GS går ock­så myc­ket tyst, även om man skul­le få för sig att tes­ta rik­tigt höga has­tig­he­ter be­hö­ver man in­te upp­le­va va­re sig däck­bul­ler el­ler över­dri­vet myc­ket vind­ljud.

DRIV­LI­NAN BI­DRAR OCK­SÅ till den har­mo­nis­ka upp­le­vel­sen i GS 450h. Här finns en kraft­full V6-mo­tor på 3,5 li­ter som sam­ver­kar med en el­mo­tor på 147 häs­tar och 275 Newton­me­ter. Till skill­nad från många av si­na kon­kur­ren­ter har Lexus strun­tat i att för­se si­na bi­lar med en dub­bel­kopp­lings­lå­da och där­med för­sö­ka byg­ga gö­ra kör­ning­en li­te spor­ti­ga­re. Nej, här är det en steg­lös CVT-lå­da som gäl­ler. Och när man väl vän­jer sig vid den upp­täc­ker man att den i hög ut­sträck­ning bi­drar till att ska­pa har­mo­ni i driv­li­nan och i kör­ning­en.

MEN ÄVEN UT­AN dub­bel­kopp­lings­lå­da och snab­ba tyd­li­ga väx­ling­ar och trots ett chas­si som tyd­ligt op­ti­me­rats för komfort är Lexus GS 450h ock­så en ro­lig bil att kö­ra. Visst, käns­lan i styr­ning­en är kanske väl maske­rad och som fö­ra­re upp­le­ver man in­te nå­gon rik­tig kon­takt med un­der­la­get – men bilen häng­er med bra när man pro­vo­ce­rar den li­te. Fak­tum är att jag tyc­ker att Lexus GS 450h är li­ka ro­lig att kö­ra som BMW 5- Se­rie, bilen som bru­kar va­ra mått­stoc­ken i den här klas­sen.

LEXUS GS 450H är en dyr bil, in­stegs­pri­set är näm­li­gen he­la 613 300 kro­nor. Och om man vill ha den väl­ut­rus­ta­de F- Sport­ver­sio­nen som vi prov­kör kos­tar det 93 200 kro­nor till. Men än­då, om man har tänkt skäm­ma bort sig själv med en pre­mi­um­bil i den här klas­sen bör man prov­kö­ra Lexus or­dent­ligt in­nan man spring­er och kö­per en Au­di, BMW el­ler Mer­ce­des. En så­dan prov­tur kan bli en or­dent­lig ögo­n­öpp­na­re.

Lexus GS 450h

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.