Tysk pre­stan­da med en spor­tig touch

Allt Om BILAR - - Innehall - CARL-FREDRIK ERIKS­SON

Den nya ge­ne­ra­tio­nen av Mercedes E-klass togs emot med öpp­na ar­mar.

Och nu har den ef­ter­läng­ta­de kom­bi­ver­sio­nen kom­mit!

E-Klass se­dan har re­dan hit­tat ut på vägar­na och vi har fått upp­le­va ett an­tal ny­he­ter med bland an­nat en ny die­sel­mo­tor som bil­till­ver­ka­ren har in­ve­ste­rat mot­sva­ran­de 25 miljarder kro­nor på att ut­veck­la. Mo­torn 220 d pro­du­ce­rar 195 häst­kraf­ter med ett vrid­mo­mo­ment på 400 Newton­me­ter. Nya E-Klass finns ock­så med den själv­kö­ran­de funk­tio­nen Dri­ve Pi­lot, en funk­tion som ser till att bi­len kan hål­la kurs och av­stånd till bi­len fram­för i far­ter upp till 210 km/h.

Och på sed­van­ligt vis har vi fått vän­ta på presentationen av kom­bi­ver­sio­nen, men den som vän­tar på nå­got gott...

Jäm­fört med den ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­nen W212 är de­sig­nen på kom­bin li­te spor­ti­ga­re.

Ett stort an­tal mo­to­rer kom­mer till E-Klass kombi, för­u­tom den för­vän­ta­de stor­säl­ja­ren 220 d och ben­si­na­ren 200. Mercedes har lo­vat att ock­så ser­ve­ra AMG­mo­del­ler i kom­bi­ut­fö­ran­de. Först ut är V6:an Mercedes-AMG E 43 4MA­TIC med 401 häs­tar och 0100 på 4,7 se­kun­der.

Mercedes Benz E-Klass kombi ha­de svensk sälj­start i som­ras och de förs­ta bi­lar­na hål­ler på att le­ve­re­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.