Slut­såld in­nan nå­gon sett den...

Allt Om BILAR - - Innehall - CARL-FREDRIK ERIKS­SON

Lam­borg­hi­ni Cen­te­na­rio är den uni­ka su­per­bi­len som köp­tes med gri­sen i säc­ken.

Med en­dast 40 till­ver­ka­de ex­em­plar sål­des vrålå­ket slut re­dan in­nan de förs­ta bil­der­na vi­sats upp för kun­der­na. Prislap­pen lan­da­de på 16,3 mil­jo­ner kro­nor, men det är nog få som är be­svik­na i dag.

Cen­te­na­rio vi­sa­des upp i bör­jan av au­gusti på hög­has­tig­hets­ba­nan Nar­do Ring som lig­ger nord­väst om sta­den Nar­do i Ita­li­en.

Och visst, 16,3 mil­jo­ner kro­nor kan lå­ta myc­ket men då får man tän­ka på vad som er­bjuds: myc­ket fart, stil och klass.

Cen­te­na­rio är Lam­borg­hi­nis snab­bas­te mo­dell ge­nom ti­der­na. Topp­far­ten lig­ger på över 350 kilo­me­ter i tim­men. Ac­ce­le­ra­tio­nen från 0–100 kilo­me­ter i tim­men av­ver­kas på en­dast 2,8 se­kun­der och från 0 till 300 kilo­me­ter i tim­men tar det 23,5 se­kun­der.

Top­pef­fek­ten i den mitt­mon­te­ra­de V12-mo­torn på 6,5 li­ter är dock höjd med 20 häst­kraf­ter till 770 häst­kraf­ter. Röd­mar­ke­ring­en är höjd från 8,350 till 8,600 rpm.

Pre­cis som nam­net skvall­rar om så hand­lar det om ett hund­ra­år­sju­bi­le­um. Bi­len är till­ver­kad för att hyl­la Lam­borg­hi­nis grun­da­re Fer­ruc­cio Lam­borg­hi­ni, som skul­le ha fyllt 100 år i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.