Nu kom­mer en svensk skogs­ver­sion av lyx­bi­len

Allt Om BILAR - - Innehall - BENGT ISAKS­SON

1 695 000 kro­nor. Det kos­tar den spek­ta­ku­lä­ra sport­bi­len Aston Mar­tin Van­tage S Swe­dish For­rest Edi­tion.

En­dast fy­ra ex­em­plar kom­mer att byg­gas av den uni­ka svenskver­sio­nen av Aston Mar­tin Van­tage S.

Bi­len har ta­gits fram av Aston Mar­tin Stock­holm och Aston Mar­tin-fa­bri­kens Q-de­par­te­ment.

Aston Mar­tin Van­tage S Swe­dish For­rest Edi­tion är – som nam­net an­ty­der – in­spi­re­rad av den dju­pa svens­ka sko­gen – grönt, svart, brunt och grått är bilens fär­ger.

Bilens ytt­re kol­fi­ber är fär­gad i mörk­grönt. Q-mär­ket på si­dan samt S-mär­ket är fär­gat i grönt. Ex­te­ri­ör­fär­gen är grå.

När det gäl­ler in­te­ri­ö­ren är lä­der­kläd­seln svart och handsydd. Söm­mar­na och in­läg­gen är i mörk­grönt lä­der. Trä­pa­ne­len är mörk­brun och spe­ci­ellt fram­ta­gen för den­na bil. Instegs­pla­ket­ten i dörr­trös­keln är i trä och la­ser­gra­ve­rad.

För in­ner­ta­ket val­des ett mo­tiv som är prin­tat på lä­der, vil­ket ska ska­pa en käns­la av att sit­ta ute i sko­gen.

Pri­set 1 695 000 kro­nor in­klu­de­rar tre år ny­bils­ga­ran­ti samt tre års ro­adsi­de as­sistan­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.