El­bilsjät­ten tar sig till näs­ta ni­vå

Allt Om BILAR - - Innehall - CARL-FREDRIK ERIKS­SON

Med ett nytt au­to­pi­lot­sy­stem och läng­re räck­vidd ska Tesla Mo­del S P100D ta el­bilsjät­ten till näs­ta ni­vå.

Den­na och de and­ra av fram­ti­dens mo­del­ler kom­mer att få ett star­ka­re ­bat­te­ri – 100-kWh jäm­fört med det ­nu­va­ran­de 90-kWh. Bat­te­ri­et har nu bli­vit god­känt för EU av ne­der­länds­ka myn­dig­he­ten för for­dons­god­kän­nan­de, RDW.

Det nya bat­te­ri­et ska ge bi­lar­na en ­räck­vidd på cir­ka 50 mil, men i Eu­ro­pa kan den sträc­kan bli över 60 mil på grund av den eu­ro­pe­is­ka kör­cy­keln som är mer li­be­ral än ame­ri­ka­nar­nas di­to.

Mo­del­len ska ock­så in­klu­de­ra det ­vi­da­re­ut­veck­la­de au­to­pi­lot­sy­ste­met som går un­der det simp­la nam­net ”2.0.” Med mer ra­dar och fler ka­me­ror och sen­so­rer ska bi­lar­na bli än mer själv­kö­ran­de.

Det är dock oklart huruvi­da topp­has­tig­he­ten höjs och ac­ce­le­ra­tio­nen för­bätt­ras, men en sak kan man nog slå fast: Pri­set för nya Tesla Mo­del S P100D kom­mer att bli hög­re än ti­di­ga­re mo­del­ler.

En­ligt Masha­b­le kan den kom­man­de Mo­del S P100D bör­ja på cir­ka 1,1 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.