Vem är det som kör egent­li­gen?

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag mås­te fak­tiskt ock­så kal­la dig bak­åt­strä­va­re. 1. Det är in­te bil­fö­re­ta­gen som kal­lar si­na bi­lar själv­kö­ran­de ut­an du och di­na kol­le­gor. Sy­ste­men kal­las hjälp­me­del och man får som fö­ra­re tyd­li­ga in­struk­tio­ner om att det är i ”be­ta” och att man själv bär allt an­svar pre­cis som al­la and­ra bi­lis­ter. La­gen är ock­så oför­änd­rad, po­li­sen lå­ter in­te mig Fa­ce­boo­ka ba­ra för att Teslan kör säk­ra­re än al­la and­ra som ja­gar Po­ke­mon på Es­sing­e­le­den. 2. 1,2 mil­jo­ner män­ni­skor ska­das och dör var­je år i bi­lar som män­ni­sko­körs och 94% av des­sa olyc­kor sägs be­ro på den mänsk­li­ga fak­torn. Vad får oss att ro­pa olyc­ka och krä­va noll­vi­sion av tek­ni­ken, dess­utom från start…? Män­ni­skor kom­mer såklart för­o­lyc­kas även i fram­ti­den men san­no­likt be­tyd­ligt fär­re. 3. Mil­jön och världs­e­ko­no­min har enor­ma ­vins­ter att se fram emot när bi­len för­änd­ras från att va­ra en pro­dukt till att bli en tjänst. När bi­lar­na når ”le­vel 4” be­hö­ver vi in­te ha li­ka många ef­tersom vi kan de­la så en­kelt och ef­fek­tivt på de vi har.

JAN-ERIK:

Ste­fan Hytt­fors

Ste­fan Hytt­fors skri­ver till mig på Fa­ce­book med an­led­ning av min krö­ni­ka om att bil­till­ver­kar­na kört vil­se i frå­gan om be­grep­pet ”själv­kö­ran­de bi­lar”. I krö­ni­kan skri­ver jag att till­ver­kar­na bor­de gö­ra sin hem­läxa bätt­re och till att bör­ja med byg­ga bra och mil­jö­vän­li­ga­re bi­lar in­nan de ger sig på att byg­ga bi­lar som kör sig själ­va. Hytt­fors är en fli­tig de­bat­tör och en ­ti­di­ga­re kol­le­ga på Ex­pres­sen och vi har ti­di­ga­re de­bat­te­rat bland an­nat Tesla­bi­lar­na. Så här vill jag sva­ra på Stefans med­de­la­de: 1. Till­ver­kar­na vill väl­digt gär­na by­ta fot i frå­gan om vad de kal­lar tek­ni­ken – ibland är det själv­kö­ran­de bi­lar och ibland vill de po­äng­te­ra att fö­ra­ren all­tid bär an­sva­ret. An­led­ning­en är för­stås att vi fam­lar ef­ter vil­ka reg­ler som ska gäl­la i fram­ti­den och bil­in­du­strin vill po­si­tio­ne­ra sig rätt. Vems är fe­let om en själv­kö­ran­de bil kroc­kar? Till­ver­kar­na el­ler de som sit­ter i bi­len? Till ex­em­pel Vol­vo sä­ger att de vill ha an­sva­ret, men i dag är det fort­fa­ran­de fö­ra­ren som är yt­terst an­sva­rig. Än­då lå­ter Vol­vo ”fö­ra­ren” sit­ta och lä­sa tid­ning­en i re­klam­fil­men om sin Pi­lot As­sist. 2. Jo, det kom­mer sä­kert att bli fär­re olyc­kor med ”själv­kö­ran­de” bi­lar och re­dan au­tobroms­funk­tio­nen kom­mer att mins­ka an­ta­let olyc­kor i kö­er. Men min in­vänd­ning är att sy­ste­men i dag är för osäk­ra och fun­ge­rar för då­ligt. Att till­ver­kar­na då en­vist häv­dar att vi ska ha bi­lar som in­te be­hö­ver kö­ras re­dan om fy­ra, fem år blir li­te pro­vo­ce­ran­de. De har in­te nå­got fläck­fritt track­re­cord när det kom­mer till att ta hand om ny tek­nik. Den sto­ra krock­kud­deskan­da­len är ba­ra det se­nas­te ex­emp­let. 3. Här hål­ler jag in­te med. Bil­till­ver­kar­na kom­mer in­te att ak­tivt bi­dra till en fram­tid

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.