Vad hän­der när ett barn...

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej Jan-Erik. Det­ta med själv­kö­ran­de bi­lar är re­na dår­ska­pen för att till­ver­kar­na skall tjä­na peng­ar på stän­digt nya pro­duk­ter. Tyd­li­gen är av­sik­ten dess­utom att zom­bi hjärn­dö­da per­so­ner skall åka om­kring i själv­kö­ran­de bi­ler. Helt sjukt. Min fan­ta­si vad gäl­ler dår­ak­ti­ga pro­duk­ter som jag skäm­tat om i år­tion­den över­träf­far tyd­li­gen allt man kan skäm­ta om. Hur kan nå­got så­dant som själv­kö­ran­de bi­lar tillå­tas ute på vägar­na. Helt omo­ra­liskt In­te skul­le jag vil­ja va­ra an­sva­rig för vad en själ­kö­ran­de bil kan stäl­la till med. Det­ta med elekt­ro­nik och da­ta är mitt om­rå­de och även att jag för­står hur en själv­kö­ran­de bil fun­ge­rar så tyc­ker jag det är re­na dår­ska­pen. Sa­ken är ju den, en själv­kö­ran­de bil har knap­past fan­ta­si ut­an kan ba­ra kö­ra ef­ter för­ut­be­stäm­da al­go­rit­mer. Hur skall en själv­kö­ran­de bil kun­na fan­ti­se­ra om ett barn som plöts­ligt spring­er ut från en väggren el­ler när­lig­gan­de buskage el­ler skog. Har hänt mig... En själv­kö­ran­de bil kan knap­past ta till sig he­la om­giv­ning­en ut­an­för vägen och dess­utom tän­ka sig oli­ka sce­na­ri­or om vad som kan kom­ma att hän­da. En män­ni­ska med fun­ge­ran­de hjär­na, lik­som min kan dock gö­ra det­ta. Så vad skall den själv­kö­ran­de bi­len gö­ra när bar­net spring­er ut, brom­sa, ja det lå­ter ju lo­giskt, ba­ra det lil­la pro­ble­met att sträc­kan är för kort för att brom­sa. Vad skul­le jag gö­ra i den si­tu­a­tio­nen, över­vä­ga att kö­ra runt bar­net och om bar­net spring­er fram­läng­es sty­ra bakom bar­net. Ja, så var skall man då sty­ra, mot en mö­tan­de lång­ra­da­re el­ler ner i väggre­nen...Knap­past ett secna­rio som en själv­kö­ran­de bil kan kla­ra av. Ha det bra och ak­ta dig för krock­kud­dar.

JAN-ERIK:

Pe­ter

Hur da­to­rer­na till de själv­kö­ran­de bi­lar­na ska han­te­ra oli­ka fa­ror är en in­tres­sant frå­ga som det in­te finns nå­got tyd­ligt svar på. Min giss­ning är att tek­ni­ken kom­mer att an­vän­das på om­rå­den där det in­te ska fin­nas mer än en typ av fa­ra. Mo­tor­vä­gar och av­stäng­da om­rå­den där bi­len slip­per att han­te­ra de si­tu­a­tio­ner som du be­skri­ver. Vi kom­mer att få en helt an­nat typ av tra­fik­mil­jö med de själv­kö­ran­de bi­lar­na. Och det kom­mer att un­der väl­digt lång tid fram­ö­ver att fin­nas fö­ra­re med i bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.