Rent oc­ker

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej Jan-Erik! Jag är mo­to­ren­tu­si­ast och har så va­rit se­dan det lju­va 60-ta­let. För när­va­ran­de äger jag en Cor­vet­te av 2010 års mo­dell, som jag kör cir­ka 200 mil om året. Bi­len kla­rar Ka­li­for­ni­ens stränga av­gaskrav och tar 0,8 li­ter mi­len vid lands­vägskör­ning, det vill sä­ga un­ge­fär som vil­ken Vol­vo V70 som helst. Jag be­ta­lar re­dan nu 4000 kro­nor om året i skatt, vil­ket är myc­ket för så li­te kör­ning. Att man nu en­ligt för­sla­get ska hö­ja skat­ten till 5000 kro­nor om året ser jag som rent oc­ker.

JAN-ERIK:

Häls­ning­ar Pe­ter Kragh

Det hål­ler jag verk­li­gen med om. Och det kom­mer all­tid att fin­nas ex­em­pel på bi­lar som in­te ri­kigt stäm­mer med den be­räk­nings­mo­dell som gäl­ler för bilskatt. Men jag tror in­te att re­gel­ma­kar­na är ute ef­ter att straf­fa ut en spe­ci­ell bil el­ler mo­dell ut­an det hand­lar om att för­sö­ka be­räk­na hur skad­ligt CO2-ut­släpp och par­ti­kel­ut­släpp är och sen be­räk­na hur myc­ket det kos­tar sam­häl­let. Det mås­te fin­nas reg­ler som gör att du kör så li­te som möj­ligt med den bil som släp­per ut myc­ket av skad­li­ga äm­nen och/el­ler by­ter till en bil som gör det. Ett al­ter­na­tiv är för­stås att ta ut skat­ten helt och hål­let vid bräns­le­pum­pen – men det har si­na nack­de­lar det ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.