LISSABON.

Hon­da NSX är ett my­tiskt vä­sen från en av bil­histo­ri­ens mest spän­nan­de sa­gor. Mo­del­len för­svann och ef­ter år­tion­den i dva­la för­vand­la­des my­ten till le­gend. Men nu får bi­lar som Porsche och Fer­ra­ri pas­sa sig igen – NSX har väckts till liv och ett nytt ka­pi

Allt Om BILAR - - Superbilen - TEXT OCH FOTO: DA­VID JA­KOBS­SON

BE­RÄT­TEL­SEN OM HON­DA NSX är spän­nan­de. Mo­del­len vän­de upp och ner på många in­van­da fö­re­ställ­ning­ar och ska­ka­de om sport­bils­värl­den or­dent­ligt när den förs­ta ge­ne­ra­tio­nen pre­sen­te­ra­des 1989 och se­dan bör­ja­de säl­jas 1990. Plöts­ligt ha­de den ja­pans­ka bil­till­ver­ka­ren en rik­tig su­persport­bil som häm­tat mas­sor av kun­nan­de från mo­torspor­ten och som på all­var kun­de ut­ma­na stor­he­ter som Porsche 911 och Fer­ra­ri 348. Och man ut­ma­na­de med hjälp av en här­lig de­sign (som sägs va­ra in­spi­re­rad av jet­pla­net F-16 Figh­ting Fal­con) och med fle­ra nya tek­nis­ka lös­ning­ar.

Hon­da NSX ha­de pre­cis som Fer­ra­ri bak- hjuls­drift och en mitt­mon­te­rad motor. Och Hon­da­mo­torn var nå­got all­de­les ex­tra – den sex­cy­lind­ri­ga tre­li­ters­ma­ski­nen var helt byggt i alu­mi­ni­um och ha­de en tek­nik som kal­la­des VTEC som in­ne­bar elektro­nisk styr­ning och va­ri­ab­la ven­til­ti­der. Här fanns ock­så smid­da kol­var och vev­sta­kar i ti­tan.

MO­TORN, SOM UPPFANNS av in­gen­jö­ren Ikuo Ka­ji­ta­ni, ha­de från bör­jan när­ma­re 280 häst­kraf­ter, vil­ket gjor­de NSX blixt­ran­de snabb: 0–100 km/ h gick på 5,9 se­kun­der och topp­far­ten angavs till 270 km/ h. Och mo­del­len kom att bli än­nu snab­ba­re när NSX fick fly­ta med evo­lu­tio­nen och vi­da­re­ut­veck­las un­der de 15 år som den bygg­des.

NSX (som för­öv­rigt lär stå för New sportscar eXpe­ri­men­tal) hand­la­de dock in­te ba­ra om häst­kraf­ter och höga has­tig­he­ter. Det här skul­le va­ra en bil som bjöd på rik­tigt bra väge­gen­ska­per och kör­gläd­je i sin re­nas­te form. Och nyc­keln var att gö­ra bi­len så lätt som möj­ligt och att äg­na var­je de­talj störs­ta möj­li­ga upp­märk­sam­het. Hon­da an­vän­de sig ge­nom­gå­en­de av då­ti­dens mo­der­nas­te lätt­vikts­ma­te­ri­al när de ska­pa­de NSX – alu­mi­ni­um. De 200 hand­ploc­ka­de bil­byg­gar­na som var del­ak­ti­ga i pro­duk­tio­nen ska­pa­de en mo­noco­que och bygg­de ock­så ka­ros­sen i det lät­ta och dy­ra ma­te­ri­a­let.

Och re­sul­ta­tet var ly­san­de: Hon­da NSX har hyl­lats av så gott al­la som kört den och bi­lar­na är nu ef­ter­trak­ta­de sam­lar­ob­jekt, fi­na ex­em­plar säljs in­te säl­lan för långt över en mil­jon kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.