Chas­si­num­mer­pro­blem

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Opus bil­prov­ning sa att de in­te ­hit­ta­de nå­got chas­si­num­mer på vår bil, Pon­ti­ac Fi­re­bird Trans Am l987 års mo­dell. Vi har be­sik­ti­gat bi­len se­dan 2006 och det har ald­rig va­rit nå­got pro­blem. Vi har på re­gi­stre­rings­be­vi­set från ­Trans­port­sty­rel­sen in­skri­vet un­der E ett iden­ti­fi­e­rings­num­mer. Sam­ma num­mer står in­stan­sat på en plåt­bric­ka som man ser ge­nom ett hål i vindru­tan fram på fö­rar­si­dan. Är in­te det okej?

Birgitta MOR­GAN: Iden­ti­fi­e­ring vid kon­troll­be­sikt­ning ska i förs­ta hand gö­ras mot in­stan­sat chas­si­num­mer/iden­ti­fi­e­rings­num­mer. Iden­ti­fi­e­ring mot chas­si­num­mer på chas­si­num­mer­skylt får en­dast gö­ras när for­do­net är av års­mo­dell 1982 och ti­di­ga­re. På Pon­ti­ac Fi­re­bird Trans Am av års­mo­dell 1987 är det in­stan­sa­de chas­si­num­ret nå­gon­stans på hö­ger ram­balk, van­ligt­vis vid hö­ger bak­hjul. Om det ur­sprung­li­ga in­stan­sa­de chas­si­num­ret rostat bort mås­te man se till att få ett nytt chas­si­num­mer in­stan­sat och där­ef­ter lå­ta gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning av bi­len för att sä­ker­stäl­la att det är rätt bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.