Av­bry­ta be­sikt­ning?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Var och be­sik­ti­ga­de vår fi­na hus­bil, en Chev­ro­let Fle­etwood Sout­hwind från 86, och fick fö­re­läg­gan­de om reg­be­sikt­ning ef­tersom de in­te hit­ta­de chas­si­num­ret. Var kan det sit­ta? En an­nan frå­ga:

Lä­sa­re MOR­GAN: Det in­stan­sa­de chas­si­num­ret ska va­ra pla­ce­rat på hö­ger ram och mitt bäs­ta tips gäl­lan­de Chev­ro­let Sout­hwind är att det sit­ter på ram­bal­ken vid hö­ger fram­hjul. Om det ur­sprung­li­ga in­stan­sa­de chas­si­num­ret rostat bort mås­te man se till att få ett nytt chas­si­num­mer in­stan­sat och där­ef­ter lå­ta gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning av bi­len för att sä­ker­stäl­la att det är rätt bil. Man kan in­te be­gä­ra att en på­bör­jad kon­troll­be­sikt­ning av­bryts då det är en lagstad­gad kon­troll som mås­te slut­fö­ras. En på­bör­jad kon­troll­be­sikt­ning får en­dast av­bry­tas då det finns en risk för brand el­ler ex­plo­sion på grund av el­fel el­ler bräns­leläc­kage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.