Får den kör­för­bud?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

2Kan en per­son­bil få ­kör­för­bud på grund av fel­ak­tig däck­di­men­sion? Var­för/Var­för in­te?

Lä­sa­re MOR­GAN: Nor­malt får in­te en bil kör­för­bud för att däck­di­men­sio­nen änd­rats. Men om däck­di­men­sio­nen änd­rats så myc­ket att däc­ket nö­ter emot and­ra de­tal­jer och det finns en risk för däck­ex­plo­sion får bi­len kör­för­bud. Om däck­di­men­sio­nen el­ler fälg änd­rats så myc­ket att hju­let in­te täcks av stänk­skär­men blir bi­len un­der­känd för att hjuldi­men­sion änd­rats och for­do­net mås­te då åter­stäl­las el­ler ge­nom­gå en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning. Det som kon­trol­le­ras är att däc­ken har fritt utrym­me när hju­len vrids mel­lan ful­la styrut­slag och vid fjäd­rings­rö­rel­ser samt att has­tig­hets­mä­ta­ren in­te har för stor fel­vis­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.