Bilens pas­sa­ge­rarru­ta

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Mås­te bilens pas­sa­ge­rarru­ta va­ra i funk­tion för att bi­len ska kun­na pas­se­ra be­sikt­ning­en el­ler räc­ker det med att den ba­ra är upp­satt så ru­tan ej åker ner un­der bil­färd? An­ton MOR­GAN: Det görs ing­en kon­troll av att de främ­re ru­tor­na kan öpp­nas el­ler stäng­as. Där­e­mot kon­trol­le­rar vi om de är ska­da­de, för­sed­da med sol­film el­ler färgskikt, el­ler om det finns en risk att en ru­ta kan loss­na. Om bi­len blir un­der­känd på grund av det­ta och det vid ef­ter­kon­trol­len in­te går att kon­trol­le­ra ru­tor­na för att de är ned­his­sa­de och in­te kan his­sas upp så un­der­känns bi­len igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.