Fer­rarins topp­fart: 320 km/ h!

Allt Om BILAR - - Innehåll - BENGT ISAKS­SON

Fer­ra­ri GTC4 Lus­so T är den förs­ta fyr­sit­sa­ren med V8-tur­bo­mo­tor i mär­kets histo­ria.

Bi­len är en­bart bak­hjuls­dri­ven till skill­nad mot Fer­ra­ri GTC4 Lus­so ut­an T (tur­bo), som pre­sen­te­ra­des i feb­ru­a­ri i år och har en V12 un­der hu­ven. I den­na nya in­stegs­mo­dell har allt­så en bant­ning skett till åt­ta cy­lind­rar med tur­bo. Men kraf­ten och far­ten räc­ker gott till än­då.

Fö­ra­ren får till­gång till 610 häst­kraf­ter och ett max­i­malt vrid­mo­ment på 760 Newton­me­ter i den­na 3,9 li­ters V8. Vri­det är ­vas­sa­re än i V12:an som mäk­ta­de med 697 Newton­me­ter. I den är

dock häst­kraf­ter­na för­stås fler: 690 styc­ken.

Fer­ra­ri GTC4 Lus­so T ac­ce­le­re­rar från 0 till 100 kilo­me­ter i tim­men på 3,5 se­kun­der, vil­ket är en ti­on­del lång­sam­ma­re än V12-va­ri­an­ten. Topp­far­ten är 320 kilo­me­ter i tim­men, skri­ver den ­ame­ri­kans­ka mo­tor­saj­ten Carscoops.

Vad Fer­ra­ri GTC4 Lus­so T kom­mer att kos­ta har än­nu in­te av­slö­jats. Men den ska i al­la fall bli bil­li­ga­re än V12-mo­del­len, som kos­tar från 2,5 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.