”Kina-Fer­ra­ri” i ti­tan för 23,8 mil­jo­ner

Allt Om BILAR - - Innehåll - CARL-FREDRIK ERIKSSON

Ico­na Vul­ca­no har kal­lats för den ­” ki­ne­sis­ka Fer­ra­rin”. De har ock­så ­pro­du­ce­rat värl­dens förs­ta bil byggd en­dast av ti­tan. Men sma­kar det så kos­tar det – den här bjäs­sen vän­tas gå för his­nan­de 23,8 mil­jo­ner kro­nor.

Kina har in­te satt någ­ra stör­re av­tryck i su­persport­bils­bran­schen. Men det vill till­ver­ka­ren Ico­na änd­ra på med sin Vul­ca­no. Den har vis­ser­li­gen ita­li­ensk de­sign och en ame­ri­kansk mo­tor, men kan myc­ket väl va­ra den mest in­tres­san­ta ki­ne­sis­ka bi­len i seg­men­tet hit­tills.

Bi­len byggd i ti­tan vi­sa­des ny­li­gen upp på Sa­lon Privé och prislap­pen kan nog få de fles­ta att ryg­ga till­ba­ka.

För­u­tom det uni­ka ut­se­en­det får en even­tu­ell kö­pa­re en bil som är byggd på en 6,2 li­ters V8-mo­tor som kan pro­du­ce­ra 670 häst­kraf­ter.

En­ligt Ico­na själ­va kla­rar den 0-100 kilo­me­ter i tim­men på 2,8 se­kun­der och har en topp­has­tig­het på 354 kilo­me­ter i tim­men.

En­ligt saj­ten har bil­till­ver­ka­ren lagt ner mer än 10 000 tim­mar på bi­len, vil­ket en­ligt 10 000-tim­marste­o­rin bor­de gö­ra den per­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.