Nytt pa­ket väs­sar Porsches spor­ti­ga suv

Allt Om BILAR - - Innehåll - BENGT ISAKS­SON

Nu upp­gra­de­rar Porsche sin spor­ti­ga suv Macan Tur­bo. Bätt­re kö­re­gen­ska­per och än­nu bätt­re pre­stan­da ut­lo­vas. Med hjälp av det pre­sta­tions­hö­jan­de pa­ke­tet Per­for­man­ce Pac­kage.

3,6 li­ters V6:an med dub­bel­tur­bo ut­veck­lar nu 440 häst­kraf­ter och ­ac­ce­le­re­rar från 0-100 kilo­me­ter i tim­men på ba­ra 4,4 se­kun­der. Topp­far­ten är 272 kilo­me­ter i tim­men, en ök­ning med sex kilo­me­ter i tim­men jäm­fört med Macan Tur­bo ut­an Per­for­man­ce Pac­kage.

Det max­i­ma­la vrid­mo­men­tet har ökat till 600 newton­me­ter och det finns till­gäng­ligt över ett brett varv­tals­om­rå­de mel­lan 1500 v/min och 4 500 v/min.

Det ökar ock­så drag­kraf­ten. Med in­ställ­ning­en Sport Plus har ac­ce­le­ra­tions­ti­den från 80 till 120 kilo­me­ter i tim­men sänkts till 2,9 se­kun­der.

Bräns­le­för­bruk­ning­en lig­ger på mel­lan 9,4 och 9,7 li­ter per 100 kilo­me­ter be­ro­en­de på val av däck.

Porsche Macan Tur­bo går att be­stäl­la från och med nu. Det gäl­ler för kö­par­na att ha en rätt tjock plån­bok. Pri­set är 900 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.