Scania kan bli svenskt – och Saab åter­upp­stå...

En rad vik­ti­ga af­fä­rer i bil­bran­schen kom­mer att ske det kom­man­de året. Någ­ra av dem kan kom­ma att spe­la en stor roll för ett par svens­ka mär­ken. Och det är Volvos äga­re Ge­ely som sit­ter med de av­gö­ran­de be­slu­ten.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

NI KANSKE MINNS al­la spe­ku­la­tio­ner un­der bil­kriså­ren, hur vi för­sök­te gis­sa vil­ka fö­re­tag som var in­tres­se­ra­de av att kö­pa Vol­vo och Saab från Ford re­spek­ti­ve Ge­ne­ral Motors. Jag ha­de då väl­digt tro­vär­di­ga upp­gif­ter på att ki­ne­sis­ka Ge­ely vil­le kö­pa Saab. Det blev in­te så men det be­ror in­te på att upp­gif­ten in­te stäm­de ut­an för att GM in­te vil­le säl­ja nå­got till Kina. Sam­ma sak hän­de med Opel ett drygt år ef­ter Saab-för­hand­ling­ar­na.

Men jag är rätt sä­ker på att Ge­ely in­te tap­pat in­tres­set för Saab un­der de här åren.

Re­dan i vå­ras be­rät­ta­de vi om att Ge­ely ­pla­ne­ra­de att star­ta ett nytt bil­mär­ke för en ny se­rie små­bi­lar som de ut­veck­lat till­sam­mans med Vol­vo i fö­re­ta­get CEVT.

Ni kanske und­rar vad som hän­de? Jo, Ge­ely bac­ka­de till­ba­ka och sköt på pre­sen­ta­tio­nen. Jag gis­sar att det ha­de att gö­ra med att Vol­vo vil­le va­ra först ut med att vi­sa sin nya 40-se­rie, som byg­ger på sam­ma platt­form som Ge­ely-bi­lar­na.

Och – och det är nu det blir spän­nan­de – jag gis­sar att Ge­ely för­hand­lat om att an­vän­da va­ru­mär­ket Saab.

I dag är det för­svars- Saab som äger va­ru­mär­ket och de har hård­nac­kat väg­rat att lå­ta Troll­hät­tan­ba­se­ra­de Nevs an­vän­da mär­ket på si­na bi­lar. Un­der som­ma­ren kom det upp­gif­ter om att Nevs en gång för al­la har gett upp Saab. Ge­ely kan ha en hel del att gö­ra med det be­slu­tet.

Ett an­nat gam­malt svenskt va­ru­mär­ke kan va­ra på väg att få en ny äga­re: Scania. VW:s kost­na­der för die­sels­kan­da­len ske­nar och allt ty­der på att VW-grup­pen be­hö­ver säl­ja nå­got för att und­vi­ka kon­kurs. Scania är per­fekt och här är jag rätt sä­ker på att Vol­vo AB, allt­så last­bils-Vol­vo, vill läg­ga ett bud. Om in­te Ge­ely kli­ver in här ock­så. Med Volvos tek­nis­ka kun­nan­de in­om om­rå­det själv­kö­ran­de bi­lar skul­le en last­bils­till­ver­ka­re pas­sa väl­digt bra in i den kon­cern som i så fall har allt från tax­i­bi­lar till sto­ra lång­tra­da­re: det vill sä­ga en kom­plett trans­por­t­or­ga­ni­sa­tör.

Minns ock­så att Volvos vd Hå­kan Samu­els­son har si­na röt­ter i last­bils­värl­den och han har ald­rig helt och hål­let släppt blic­ken från Sca­ni­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.