Vem är

Allt Om BILAR - - Brev -

Du ver­kar va­ra gans­ka in­satt för att va­ra jour­na­list på Ex­pres­sen. Men in­nan nå­gon bil­till­ver­ka­re kan bör­ja flå­sa Tes­la i nac­ken så fat­tas en sak och det är till­gång på bat­te­ri­er (för­u­tom laddin­fra­struk­tur ock­så). Ett tips: Kol­la upp vad dom and­ra Tesla­dö­dar­na kan bac­ka upp si­na på­stå­en­den med. Au­di el-SUV, som ska lan­se­ras i 2018, är re­dan från­sprung­en med ba­ra 95kwh, 50 mil NEDC och fy­ra sä­ten, jäm­fört med sju­sit­si­ga Tes­la X med 100kwh och 54 mil NEDC.

Mic­ke, el­bil­sä­ga­re

JAN-ERIK:

Ja, det är en mas­sa spe­ku­la­tio­ner om vad bi­lar ska kun­na läng­re fram – bå­de från Tes­la och and­ra till­ver­ka­re. Vi får bac­ka till­ba­ka och be­dö­ma det som finns på marknaden och där le­der Tes­la med häst­läng­der. Sen är det kul att spe­ku­le­ra. Vill du in­te lä­sa om bi­lar som har bätt­re pre­stan­da än Tes­la ska du för­sö­ka und­vi­ka det mesta av rap­por­te­ring­en från bil­sa­long­en i Pa­ris där det kom­mer att hand­la om mer el­ler mind­re un­der­bygg­da spe­ku­la­tio­ner om kom­man­de el­bi­lar med fan­tas­tisk räck­vidd och blixt­snabb ladd­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.