För­be­hålls­löst ju­bel

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag läs­te di­na kom­men­ta­rer och mås­te ba­ra frå­ga, har du kört en Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor, Bu­gat­ti och Ko­e­nigs­egg? Vil­ken Bu­gat­ti och vil­ken Ko­e­nigs­egg är bätt­re än Aven­ta­do­ren? Jag mås­te per­son­li­gen sä­ga att jag tyc­ker Lam­bon står sig väl­digt bra. Dess­utom tyc­ker jag att Bu­gat­tin och Ko­e­nigs­eg­gen är helt oli­ka bi­lar. Visst är de snab­ba, men den ena kan min dot­ter åka till ICA med me­dan den and­ra be­hö­ver tre da­gars ut­bild­ning för att kun­na bac­ka ur ga­ra­get, om man ska va­ra li­te hård.

Per-Hen­rik Pers­son

JAN-ERIK:

Nej, jag har in­te kört de bi­lar­na ut­an ba­se­rar mitt re­so­ne­mang på vad jag sett och läst om dem. Jag har där­e­mot sett dem al­la på rik­tigt nä­ra håll. Vi ska kom­ma ihåg att myc­ket av de så kal­la­de prov­kör­ning­ar­na av den här ty­pen är mer el­ler mind­re avan­ce­ra­de pr-öv­ning­ar. Jag har hit­tills in­te sett en en­da provkörning av var­ken en Lam­borg­hi­ni, en Ko­e­nigs­egg el­ler en Bu­gat­ti där den som tes­tar in­te jub­lar för­be­hålls­löst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.