Hen­ry Ford III om arv, tra­di­tion och fram­tid: ”Vi kom­mer va­ra re­do”

När Hen­ry Ford III var 29 år så upp­märk­sam­ma­des han av ame­ri­kansk bil­press som näs­ta sto­ra chef från fa­mil­jen Ford. I dag är Hen­ry Ford III mark­nads­chef för Fords täv­lings- och pre­stan­daav­del­ning, Ford Per­for­man­ce. Hen­ry Ford III har bland an­nat sålt Vol

Allt Om BILAR - - Intervju - JAN-ERIK BERG­GREN

NÄR JAG PRE­SEN­TE­RAR mig och vi sät­ter oss vid ett bord i Fords team­om­rå­de un­der 24–tim­marslop­pet på Le Mans frå­gar Hen­ry Ford III di­rekt: – Kän­ner du Nick­las Lid­ström? Det är ing­en tve­kan om att vår back­stjär­na gjort in­tryck på Detro­it–fa­mil­jen Ford. Se­dan 1960–ta­let har nå­gon från Ford–fa­mil­jen va­rit en­ga­ge­rad i NFL–la­get Detro­it Lions men för Hen­ry Ford III är det ishockey som gäl­ler. Och mo­torsport. Han be­rät­tar att han föll för mo­torsport när Detro­it ar­ran­ge­ra­de F1–lopp och Mi­chael Schu­macher var den sto­ra ido­len un­der de åren han täv­la­de för Be­net­ton Ford. Hen­ry Ford be­rät­ta­de att han gil­la­de Schu­macher så myc­ket att han tving­a­de si­na för­äld­rar att föl­ja med till af­fä­ren och kö­pa Be­net­ton–trö­jor.

– Jag har äls­kat mo­torsport än­da se­dan dess och jag bru­kar åka och tit­ta på Na­scar–täv­ling­ar och jag bru­ka­de tit­ta på In­dycar när Ford täv­la­de där.

Har du kört själv?

– Nej, in­te mer än att jag har kört på en ra­cer­ba­na från och till och va­rit på någ­ra kör­sko­lor. Men min ta­lang är in­te där jag ha­de öns­kat att den vo­re.

Ef­ter en prak­tik­plats som för­säl­ja­re av Ford– och Vol­vo–bi­lar bör­ja­de Hen­ry Ford, 29 år gam­mal, på sam­ma fir­ma som far­fars far grun­da­de – Ford. I dag är Hen­ry Ford III 36 år och har en roll som chef för Ford Per­for­man­ce he­la mark­nads­fö­ring.

Det är Hen­ry Fords jobb att få ihop sats­ning­en på mo­to­rosport med sats­ning­en på pre­stan­da­bi­lar, och då allt från en pick­upen Rap­tor, lil­la Ford Fi­es­ta ST till värsting­bi­len Ford GT.

– Vi har or­ga­ni­se­rat om och re­kon­stru­e­rat he­la pre­stan­da– och mo­torsport­verk­sam­he­ten till att bli Ford Per­for­man­ce. Vi skö­ter oli­ka ra­cingse­ri­er, World En­du­ran­ce Cup, Na­scar, ral­lycross och en hel del till samt ock­så pre­stan­da­bi­lar­na, som Shel­by Mustang, Fi­es­ta och Focus ST, Rap­tor och för­stås GT. För­ut var det här oli­ka verk­sam­he­ter på oli­ka håll i värl­den och de job­ba­de in­te till­sam­mans. Täv­lings­av­del­ning­en var en sak och ut­veck­lings– och pre­stan­daav­del­ning­ar­na nå­got an­nat.

– I dag job­bar vi till­sam­mans och får många sy­ner­gi­ef­fek­ter, de ar­be­tar in­te på oli­ka pro­jekt ut­an mer ihop. Vi kan där­för ut­veck­la bi­lar snab­ba­re och lä­ra oss mer av täv­lings­bi­lar­na, få ut den tek­ni­ken snab­ba­re till van­li­ga bi­lar. Ford Per­for­man­ce är ock­så ett glo­balt va­ru­mär­ke, jäm­fört med ti­di­ga­re då vi haft li­te oli­ka va­ru­ mär­ken på oli­ka mark­na­der. Allt det här ger oss ett tyd­li­ga­re bud­skap till vå­ra kun­der om vad vi gör på Ford när det hand­lar om pre­stan­da­bi­lar.

Ni gör en stor sats­ning på 24–tim­marslop­pet på Le Mans. Hur vik­tigt är det att vin­na den täv­ling­en?

– Jag tyc­ker att det är vik­tigt. Vi är här på grund av 50–års­ju­bi­li­e­et av den sto­ra se­gern 1966 då vi slu­ta­de et­ta–tvåa–trea. Det skul­le va­ra un­der­bart att gö­ra om den be­drif­ten. Men det vi gjort här är att be­rät­ta en histo­ria om Ford, om in­no­va­tion, om tek­no­lo­gi. Vad vi gör med Ford GT är myc­ket det­sam­ma som vi gör med he­la fö­re­ta­get. Ny tek­no­lo­gi till marknaden och nya in­no­va­tio­ner. Det kom­mer att hjäl­pa va­ru­mär­ket Ford, men en se­ger skul­le såklart va­ra fan­tas­tisk.

Är det vik­tigt att vin­na i Europa, att gö­ra in­tryck just här?

– Le Mans har en väl­digt glo­bal publik, många i USA tit­tar på lop­pet, Asi­en och Pa­ci­fic – det är en glo­bal tävling och stor i he­la värl­den.

Hur vik­tigt är det med mo­torsport för Ford?

– Jag tyc­ker att det är vik­tigt. När du tit­tar på al­la de sto­ra bil­mär­ke­na så har al­la en stor sats­ning och del­ak­tig­het i mo­torsport. Jag tyc­ker att det är vik­tigt av ett par an­led­ning­ar: i en mo­torsport­mil­jö kan du tes­ta oli­ka tek­ni­ker och tek­no­lo­gi­er un­der ex­tre­ma för­ut­sätt­ning­ar och det vi lär oss kan gå vi­da­re till de van­li­ga bi­lar­na. Vi vet ock­så att vi har en väl­digt lo­jal ska­ra ra­cingfans som vi vill ska fort­sät­ta att en­ga­ge­ra sig i va­ru­mär­ket. En bra sak med Ford är att vi har så många en­tu­si­as­tis­ka män­ni­skor som är am­bas­sa­dö­rer för fö­re­ta­get. De äls­kar Ford och de åker till täv­ling­ar och bilsho­wer, de är en stor till­gång för oss. Vi vet att de här äls­kar mo­torsport pas­sio­ne­rat.

Vad tror du är den all­ra vik­ti­gas­te tren­den in­om bil­in­du­strin?

– Väl­digt myc­ket hän­der just nu och vi för­sö­ker in­om Ford att verk­li­gen gö­ra mer än att ba­ra pra­ta. Vi in­ve­ste­rar myc­ket i att för­stå fram­ti­dens mo­bi­li­tet och trans­port­be­hov. In­du­strin för­änd­ras snabbt och den kom­mer att för­änd­ras allt snab­ba­re. Vi har allt fler och allt stör­re stä­der med and­ra be­hov av mo­bi­li­tet och vi ska se till att lig­ga i fram­kant och mö­ta det be­ho­vet. Sam­ti­digt in­ve­ste­rar vi ock­så i su­per­bi­lar – som Ford GT. Vil­ket är fan­tas­tiskt och det vi­sar att Ford kan många sa­ker och flyt­tar grän­ser. Det är spän­nan­de att va­ra in­blan­dad.

Det pra­tas i dag myc­ket om själv­kö­ran­de bi­lar. Men bil­till­ver­kar­na har pra­tat om att byg­ga bi­lar som är ro­li­ga att kö­ra i så, många, många år. Går det här att kom­bi­ne­ra?

– Det är en bra frå­ga. Jag tror att det går, in­du­strin för­änd­ras men vi kom­mer all­tid att för­sö­ka mö­ta kun­dens be­hov. Om det är själv­kö­ran­de bi­lar el­ler su­persport­bi­lar, ro­li­ga bi­lar som Focus RS el­ler Fi­es­ta ST – som är sport­bi­lar som är möj­li­ga att kö­pa för många – så kom­mer vi att se till att det finns trans­port­möj­lig­he­ter för vå­ra kun­der.

Se­dan ni bör­ja­de pra­ta om ”One Ford”, för tio år se­dan, har ni ett väl­digt brett mo­dell­pro­gram, från Ka+ till GT. Är det svårt att ha så många oli­ka bi­lar, så många oli­ka ty­per av bi­lar in­om sam­ma va­ru­mär­ke?

– Nej, jag tyc­ker in­te det. För tack va­re den stra­te­gin så säljs de här bi­lar­na i dag över he­la värl­den. För­ra året lan­se­ra­de vi för förs­ta gång­en Mustang glo­balt och den bi­len lyc­kas fan­tas­tiskt bra i Europa, den har all­tid sålt bra i USA. Vi får ut fler pro­duk­ter på marknaden och vi får ut dem snab­ba­re, jäm­fört med ti­di­ga­re då vi ha­de pro­duk­ter som var oli­ka be­ro­en­de på mark­nad.

Har ni be­stämt er vad gäl­ler fram­ti­dens bräns­le – är det bräns­le­cells­bi­lar med vät­gas el­ler el­bi­lar som gäl­ler?

– Det är en bra frå­ga. Vi kom­mer att pro­va oli­ka vägar, in­du­strin kom­mer att för­änd­ras men vi kom­mer att va­ra re­do för vad som än hän­der.

Är det nå­gon el­bil på gång?

– Det vo­re fel av mig att kom­men­te­ra fram­ti­da pro­duk­ter. Men de plug–in–hy­bri­der vi har i dag, Fu­sion och C–Max, är väl­digt bra och de säl­jer ock­så bra. Den marknaden kom­mer att växa över ti­den och när den gör det kom­mer vi att va­ra re­do.

Hen­ry Ford III.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.