Dags för slut­prov i Spa­ni­en: ”Ut­veck­la­de till 95 pro­cent”

Jag blev förs­ta jour­na­list i Europa att få prov­kö­ra Nis­sans nya Micra i den mest på­kos­ta­de ver­sio­nen Te­ch­na Petrol. Det kän­des in­te dumt alls.

Allt Om BILAR - - Bilutvecklingen - TEXT: BENGT ISAKS­SON

PROV­KÖR­NING­EN SKED­DE i bör­jan av sep­tem­ber cir­ka 15 mil nord­ost om Bar­ce­lo­na på den kar­ga spans­ka lands­byg­den. Prov­kör­nings­sträc­kan var 3,6 mil och gick dels på sling­ri­ga och myc­ket kur­vi­ga vägar, dels på ra­ka mo­tor­vä­gar, där jag som mest kom upp i 140 kilo­me­ter i tim­men.

För­u­tom den mest på­kos­ta­de ver­sio­nen av Nissan Micra - Te­ch­na Petrol – prov­kör­de jag även bud­getva­ri­an­ten Micra Vi­sia Die­sel på sam­ma väg­sträc­ka.

Jag upp­lev­de ing­en stör­re skill­nad mel­lan bi­lar­na när det gäl­ler kö­re­gen­ska­per. Bå­da kän­des sta­bi­la med bra ba­lans och väggrepp. Rat­ten sva­ra­de snabbt i bå­da bi­lar­na och kän­des – lik­som väx­elspa­ken – be­hag­lig i han­den. Jag satt ock­så bekvämt i fö­rar­sä­te­na.

DET EN­DA JAG upp­lev­de som ne­ga­tivt var den bre­da A-stol­pen hö­ger fram i Te­ch­na Petrol. Den stör­de sik­ten en aning.

När jag kom till­ba­ka till ut­gångs­punk­ten ef­ter prov­kör­ning­en av Nissan Micra Te­ch­na Petrol sa in­gen­jö­ren Adam Ro­bert­son, som sut­tit i pas­sa­ge­rar­sä­tet.

– Du var först.

Med det me­na­de han att jag blev förs­ta jour­na­list i Europa att få kän­na på den mest pre­stige­fyl­la va­ri­an­ten – Nissan Micra Te­ch­na Petrol.

Det kän­des kul och li­te spe­ci­ellt att få hö­ra för­stås, men jag tänk­te in­te i de ba­nor­na när jag sat­te mig bakom rat­ten i den.

JAG VAR MEST ny­fi­ken på hur bi­len skul­le kän­nas och vad jag skul­le kun­na sä­ga till den med­föl­jan­de Nissan- du­on – Paul Ro­bert­son och Ya­ma­guchi- San (chefsin­gen­jör). Bå­da var ny­fik­na på mi­na syn­punk­ter un­der kör­ning­en.

Dess­utom gäll­de det att va­ra or­dent­ligt upp­märk­sam på vägen. Nissan-fol­ket ha­de var­nat för att det kun­de dy­ka upp bå­de djur och trak­to­rer i väg­ba­nan.

Bi­len var för öv­rigt maske­rad i ett svart-vitt ka­mou­flage. Det var även sys­kon-va­ri­an­ten Vi­sia Die­sel.

I bil­bran­schen är ny­fi­ken­he­ten stor på nya mo­del­ler från många håll – in­te minst från kon­kur­re­ran­de bil­till­ver­ka­re och fo­to­gra­fer från bil­tid­ning­ar och mo­tor­saj­ter.

Dess­utom var ing­en av de bå­da Nis­san­va­ri­an­ter­na helt fär­dig­ut­veck­la­de vid den här tid­punk­ten.

– Bi­lar­na är ut­veck­la­de till 95 pro­cent, sa Paul Ro­bert­son.

Han har va­rit med i ut­veck­lan­det av de nya Nissan Micra-va­ri­an­ter­na från bör­jan och be­rät­ta­de att fo­kus le­gat på sä­ker­het och kom­fort i förs­ta hand.

BLAND DE MÅNGA sä­ker­hets­sy­ste­men i Nissan Micra Te­ch­na Petrol finns ett som var­nar när du bry­ter vägens mitt­lin­je. Då tju­ter det till or­dent­ligt.

Kom­for­ten hand­lar myc­ket om det ska kän­nas skönt och bå­de sit­ta och att kö­ra.

– Det är vik­tigt med skö­na sä­ten, sa in­gen­jö­ren Norman Snow­don un­der min provkörning av Nissan Micra Vi­sia Die­sel.

Nissan-in­gen­jö­rer­na har stu­de­rat de främs­ta kon­kur­rent­bi­lar­nas för- och nack­de­lar för att kun­na ta med sig av det bäs­ta. Nu är de­ras ut­veck­lings­ar­be­te klart. Och bi­lar­na är re­do att stå på eg­na hjul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.