CON­TI­NEN­TAL

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

kom­mer med det nya dubb­fria Win­terCon­tact TS 860. Det er­sät­ter däck­fö­re­ta­gets mest kän­da pro­dukt: Win­terCon­tact TS 850, som nu bör­jar fa­sas ut. TS 860 ut­lo­vas ha bätt­re broms­pre­stan­da på is och bätt­re väg­håll­ning på snö än sin fö­re­gång­a­re. Dess­utom ska ener­gi­ef­fek­ti­vi­te­ten ha för­bätt­rats lik­som livs­läng­den – det­ta i förs­ta hand tack va­re en ny gum­mib­land­ning. Win­terCon­tact 860 kom­mer att säl­jas i 21 di­men­sio­ner från 14 till 17 tum. I öv­rigt kör Con­ti­nen­tal vi­da­re med IceCon­tact 2 och Con­ti/Vi­king­Con­tact 6. Dubb­däc­ket IceCon­tact 2 har fastvul­ka­ni­se­ra­de dub­bar vil­ket in­ne­bär kraf­tigt mins­kad risk att de ska loss­na och ger dess­utom dub­ben ef­fek­ti­va­re vin­kel mot un­der­la­get vid ex­em­pel­vis en in­broms­ning. Con­ti/ Vi­king­Con­tact 6 är ett dubb­fritt däck av nor­disk typ där möns­ter­kon­cep­tet in­ne­bär ett stort an­tal grepp­kan­ter och in­te­gre­ra­de ”snö­ked­jor” för att ge ett för­bätt­rat grepp på snö. Bå­da däc­ken finns även i di­men­sio­ner för suv.

Con­ti­nen­tal Win­terCon­tact TS 860.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.