GOODY­E­AR

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

in­tro­du­ce­rar det nya däc­ket Ultra­Grip Per­for­man­ce SUV Gen-1. Det ska ge kor­ta­re broms­sträc­ka på tor­ra, vå­ta och isi­ga vägar. Däc­ket har lå­san­de sajp­ning­ar och slit­ba­ne­möns­ter. De sty­va­re däck­bloc­ken ska gyn­na väg­håll­ning­en på tor­ra vägar. Trots sin styv­het ska däc­ken för­bli flex­ib­la, vil­ket ska ge bätt­re grepp på snö. Däc­ket finns i 16 stor­le­kar mel­lan 16 och 21 tum. En an­nan ny­het är Ultra­Grip Ice SUV. Gum­mib­land­ning­en är an­pas­sad för att ge bra grepp vid myc­ket lå­ga tem­pe­ra­tu­rer. Läg­re styv­het och bätt­re vid­häft­ning ska in­ne­bä­ra op­ti­ma­la kö­re­gen­ska­per med starkt grepp på is och snö. För att mot­stå de hög­re kraf­ter­na som su­var ska­par har fotav­tryc­ket ökats. Mer gum­mi på vägen in­ne­bär mer yt­kon­takt som i sin tur ska in­ne­bä­ra bätt­re sta­bi­li­tet, grepp och broms­för­må­ga. Dess­utom har slit­ba­ne­mönst­ret an­pas­sats för su­var och det ut­lo­vas ge op­ti­mal broms­för­må­ga och driv­grepp på snö­i­ga och isi­ga vägar. Till skill­nad mot den ti­di­ga­re ra­ka for­men är däck­bloc­ken nu vink­la­de för att stär­ka grep­pet. Däc­ket finns i 14 di­men­sio­ner mel­lan 16 och 19 tum. På UltraGri­pe Ice Ar­tic har dub­ben ut­for­mats med en vass fram­kant vil­ket ska ge bätt­re grepp vid ac­ce­le­ra­tion. Det finns i 40 stor­le­kar mel­lan 13 och 18 tum. Ultra­Grip Ar­tic SUV finns i 27 stor­le­kar mel­lan 15 och 20 tum. Ultra­Grip Ice 2 är ett dubb­fritt däck där ra­ka sajp­ning­ar i kom­bi­na­tion med ak­ti­va block­sajp­ning­ar ska bi­dra till ökad sta­bi­li­tet och grepp vid ut­ma­nan­de kör­si­tu­a­tio­ner. Däc­ket finns i 33 stor­le­kar från 13 till 18 tum. Ultra­Grip 9 är ett dubb­fritt däck sär­skilt fram­ta­get för att pre­ste­ra vid skif­tan­de vin­ter­un­der­lag. Det finns i 37 stor­le­kar mel­lan 14 och 16 tum. Ultra­Grip Perf­o­man­ce är spe­ci­ellt fram­ta­get för att han­te­ra det skif­tan­de eu­ro­pe­is­ka väg­un­der­la­get un­der vin­tern. Det finns i 44 stor­le­kar mel­lan 15 och 20 tum.

Vin­ter­däck

GoodY­e­ar Ultra­Grip Per­for­man­ce SUV Gen-1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.