SAVA

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

lan­se­rar nya Det pre­sen­te­ras som ”ett pris­värt vin­ter­däck som är ut­veck­lat för att ge effektivitet vid ac­ce­le­ra­tion och väggrepp på snö och is”. Däc­ket har ett möns­ter med krok­for­ma­de rib­bor för bätt­re fäs­te i snö. Möns­te­ry­tan med fle­ra ra­di­er ska­par en lång och bred kon­tak­ty­ta med jämn tryck­för­del­ning mel­lan däck och väg­ba­na, vil­ket ska ge­ne­re­ra en bätt­re kon­troll på istäck­ta och ha­la vägar. Gum­mib­land­ning­en in­ne­hål­ler ett fas­ta­re und­re la­ger med syf­te att över­fö­ra mer kraft till vägen och med­fö­ra go­da kö­re­gen­ska­per även på tor­ra un­der­lag. Höga möns­ter­klac­kar och ex­tra slit­ba­ne­gum­mi ska ge en läng­re håll­bar­het. Däc­ket finns i 21 stor­le­kar från 14 till 17 tum. En an­nan ny­het är Sava Eski­mo HP2. Det be­skrivs som ”näs­ta ge­ne­ra­tions vin­ter HP-däck med ökad kon­troll på snö och is”. Krok-ribb­möns­ter ska ge bra grepp och väg­håll­ning på snö me­dan so­li­da yt­ter­block skän­ker däc­ket ut­märkt väg­håll­ning och in­broms­nings­för­må­ga på tor­ra väg­lag. Däc­ket finns i 23 stor­le­kar mel­lan 15 och 18 tum. Sava Eski­mo SUV är spe­ci­al­fram­ta­get för stads­jee­par. Sava Eski­mo Stud är ett nor­diskt dubb­däck för stränga vin­ter­för­hål­lan­den och vars spe­ci­el­la hex­a­gon­dub­bar och op­ti­me­ra­de dubb­för­del­ning ger bra kon­troll på isi­ga vin­ter­vä­gar. Däc­ket finns i 18 stor­le­kar mel­lan 13 och 17 tum. Sava Eski­mo S3+ in­ne­hål­ler avan­ce­rad si­li­ka­tek­nik med en op­ti­me­rad po­ly­mer­bland­ning som ger läg­re styv­het i lå­ga tem­pe­ra­tu­rer.

Sava Eski­mo Ice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.