NOKIAN

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

upp­märk­sam­mar att le­gen­da­ris­ka vin­ter­däc­ket Nokian Hak­ka­pe­li­it­ta fyl­ler 80 år i år. En ny­het är spe­ci­al­ver­sio­nen av Nokian Hak­ka­pe­li­it­ta R2 för el­bi­lar, spe­ci­ellt för el­bi­len BMW i3. Kon­cep­tet Nokian Cryo Crys­tal med si­na grepp­kri­stal­ler ska hö­ja is­grep­pet på dubb­fria Nokian Hak­ka­pe­li­it­ta R2 till en helt ny ni­vå. Gum­mib­land­ning­en in­ne­hål­ler små kri­stal­ler med många kan­ter vil­ka fun­ge­rar som in­bygg­da dub­bar och för­bätt­rar grep­pet, spe­ci­ellt på is. Däc­kets slit­gum­mib­land­ning gör att det be­hål­ler si­na grep­pe­gen­ska­per även när möns­ter­dju­pet när­mar sig fy­ra mil­li­me­ter, som är det lägs­ta möns­ter­dju­pet för sä­kert vin­ter­grepp. När däc­ket slits kom­mer de mil­jö­vän­li­ga kri­stal­ler­na fram och för­bätt­rar grep­pet. Nokian R2 in­ne­hål­ler nu ock­så även tek­ni­ken Ara­mid Si­de­wall som ger ex­tra sä­ker­het. Ara­mid­fib­rer för­stär­ker däck­si­dan och ska ge än­nu bätt­re skydd mot stick- och skärska­dor. I sor­ti­men­tet av Nokian Hak­ka­pe­li­it­ta R2 in­går däck från 13 till 21 tum. Dubb­tek­ni­ken på Nokian Hak­ka­pe­lit­ta 8 ska ge än­nu bätt­re grepp och kom­fort än ti­di­ga­re. Det har cir­ka 50 pro­cent fler dub­bar än fö­re­gång­a­ren Nokian Hak­ka­pe­li­it­ta 7, men kla­rar än­då dubb­lag­stift­ning­ens stränga krav. Dubb­pla­ce­ring­en och kon­cep­tet Eco Stud 8 ska ge däc­ket myc­ket bra grepp, bå­de vid in­broms­ning och ac­ce­le­ra­tion, samt även öka slit­styr­kan och kom­for­ten. Di­men­sio­ner­na är från 13 tum till 21 tum. Vid si­dan av Nokian Hak­ka­pe­li­it­ta vin­ter­däck med den se­nas­te tek­ni­ken finns även vin­ter­däcks­fa­mil­jen Nokian Nord­man.

Nokian Hak­ka­pe­li­it­ta R2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.