PI­REL­LI

Allt Om BILAR - - Däckguiden -

har en stor däckny­het in­för vin­ter­sä­song­en – Cin­tu­ra­to Win­ter. Det är an­pas­sat för mel­lansto­ra bi­lar och långa kör­ning­ar. Däck­mönst­ret är nyfram­ta­get och as­sy­met­riskt, vil­ket ska med­fö­ra att möns­ter­spå­ren an­pas­sar sig ef­ter kör­ning­en, ex­em­pel­vis så att en tvär in­broms­ning på snö sker så sä­kert och snabbt som möj­ligt. Sam­ti­digt av­le­der sma­la möns­ter­spår längs med däc­ket vat­ten åt si­dan och bort från däc­kets kon­tak­ty­ta. Det ska mins­ka ris­ken för vat­ten­pla­ning. För att yt­ter­li­ga­re öka sä­ker­he­ten är samt­li­ga däck mar­ke­ra­de med ”Now Snow” (re­do för kör­ning på snö). När däc­ken bör­jar bli slit­na och kör­ning på snö in­te är lämp­lig för­svin­ner ”W” i det förs­ta or­det så att ”No snow” (in­te re­do för kör­ning på snö) blir syn­ligt. Däc­kets ljud­ni­vå lig­ger på 66 de­ci­bel, vil­ket an­ses lågt. I det öv­ri­ga däck­ut­bu­det in­går dub­ba­de Ice Ze­ro samt odub­ba­de Win­ter Sot­to­zero 3 och Scor­pi­on Win­ter samt Scor­pi­on Ice & Snow.

Sava Eski­mo Ice.

Pi­rel­li Cin­tu­ra­to Win­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.