1. Års­mo­dell

Allt Om BILAR - - Listan -

Den ser så fin ut. Bil­för­säl­ja­ren sä­ger att den är spril­lans ny och du ser ju att det står noll mil på mä­ta­ren. Än­då kan det va­ra en gam­mal bil – och det helt ut­an nå­got egent­ligt fuf­fens som skru­vad mä­ta­re. Allt har för­stås med be­grep­pen års­mo­dell och mo­dellår att gö­ra. Bil­till­ver­ka­re kan bör­ja byg­ga bi­lar med MO­DELLÅR 2017 re­dan i ju­ni 2016. När de bi­lar­na registreras ef­ter som­ma­ren får de ÅRS­MO­DELL 2016, pre­cis som bi­lar som byggts på vå­ren 2016. Men vår­bi­lar­na är då MO­DELLÅR 2016 – vil­ket kan va­ra, be­ro­en­de på när till­ver­ka­ren by­ter mo­dell, nå­got helt an­nat. Det finns allt­så två helt oli­ka bi­lar med sam­ma ÅRS­MO­DELL. Och det är för­stås in­te alls bra att kö­pa den ut­gå­en­de mo­del­len, som när den ploc­kas ut på ga­tan blir väl­digt gam­mal, väl­digt snabbt. På sam­ma sätt kan andra­hands­vär­det på den ny­bygg­da bi­len sjun­ka snab­ba­re ef­tersom den är ”ett år äld­re”. Ska du kö­pa den gam­la bi­len – se till att du får or­dent­ligt med ra­batt. Ska du kö­pa den ny­bygg­da bi­len– se till att den får en så ny års­mo­dell som möj­ligt, vän­ta gär­na till ef­ter års­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.